KIIP Level 3 Online Lessons | Bài dịch lớp Hội Nhập Xã Hội Hàn Quốc Trung Cấp 1


Our KIIP level 3 online lessons is a renovated version of the printed book 사회통합프로그램 중급 1.  Similar to the printed book, there are total of 20 online lessons covering 18 unique topics and 2 general practice lessons in this book. Each lesson typically contains various sections such as vocabulary, grammar, listening, speaking, writing, and understanding Korean culture.

Bài dịch lớp Hội Nhập Xã Hội Hàn Quốc Trung Cấp 1 gồm có 20 bài với 18 bài giới thiệu về các chủ để khác nhau và 2 bài ôn tập.

Lessons:

KIIP 3급 1과: 가족 = Family / Gia Đình

KIIP 3급 2과: 음식과 요리 = Food and Cooking / Thực Phẩm và Nấu ăn

KIIP 3급 3과: 공공 기관 = Public Institution / Cơ Quan Nhà Nước

KIIP 3급 4과: 성격 = Personality / Tính cách

KIIP 3급 5과: 집과 생활 = House and Life / Nhà ở và Sinh hoạt

KIIP 3급 6과: 소비와 절약 = Consumption & Saving / Tiêu dùng & Tiết kiệm

KIIP 3급 7과: 축제와 행사 = Festival & Event / Lễ hội và Sự Kiện

KIIP 3급 8과: 고장과 수리 = Breakdown & repair/ Hỏng hóc và Sửa Chữa

KIIP 3급 9과: 공연과 감상 = Performance & appreciation / Biểu diễn và cảm tưởng

KIIP 3급 10과: 종합 연습 1= General Practice 1/ Ôn tập tổng hợp 1

<To be continued | Cập nhật hàng tuần>


Download Sample Test for Advancing to the Level 4 | Tải đề thi mẫu lên lớp 4.

KIIP 3단계 평가 필기시험

KIIP Level 3 Online Lessons | Bài dịch lớp Hội Nhập Xã Hội Hàn Quốc Trung Cấp 1 KIIP Level 3 Online Lessons | Bài dịch lớp Hội Nhập Xã Hội Hàn Quốc Trung Cấp 1 Reviewed by Hoang Lam on 8/07/2018 Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.