KIIP 5급 13과1. 한국 사람들은 무엇을 먹을까?/ Người Hàn Quốc ăn gì? KIIP 5급 13과1. 한국 사람들은 무엇을 먹을까?/ Người Hàn Quốc ăn gì? Reviewed by Korean Topik on 2/18/2019 Rating: 5
L1G60 A/V-은/는/을 N grammar = N that, who A/V…. ~noun modifier L1G60 A/V-은/는/을 N grammar = N that, who A/V…. ~noun modifier Reviewed by Korean Topik on 2/15/2019 Rating: 5
KIIP Level 5 Online Lessons | Bài dịch lớp KIIP 5 tìm hiểu Xã Hội Hàn Quốc KIIP Level 5 Online Lessons | Bài dịch lớp KIIP 5 tìm hiểu Xã Hội Hàn Quốc Reviewed by Korean Topik on 2/10/2019 Rating: 5
KIIP 5급 12과2. 이주민을 위한 교육에는 무엇이 있을까?/ Giáo dục cho người nước ngoài ở Hàn Quốc. KIIP 5급 12과2. 이주민을 위한 교육에는 무엇이 있을까?/ Giáo dục cho người nước ngoài ở Hàn Quốc. Reviewed by Korean Topik on 2/10/2019 Rating: 5
KIIP 5급 12과1. 평생교육이란 무엇일까?/ Giáo dục suốt đời ở Hàn Quốc KIIP 5급 12과1. 평생교육이란 무엇일까?/ Giáo dục suốt đời ở Hàn Quốc Reviewed by Korean Topik on 2/07/2019 Rating: 5
KIIP 5급 11과2. 기러기 아빠는 왜 생겼을까?/ Nhiệt huyết giáo dục ở Hàn Quốc (tại sao có 'bố ngỗng'?) KIIP 5급 11과2. 기러기 아빠는 왜 생겼을까?/ Nhiệt huyết giáo dục ở Hàn Quốc (tại sao có 'bố ngỗng'?) Reviewed by Korean Topik on 1/30/2019 Rating: 5
KIIP 5급 11과1. 한국은 왜 대학진학률이 높을까?/ Tại sao tỷ lệ vào đại học của Hàn Quốc lại cao? KIIP 5급 11과1. 한국은 왜 대학진학률이 높을까?/ Tại sao tỷ lệ vào đại học của Hàn Quốc lại cao? Reviewed by Korean Topik on 1/28/2019 Rating: 5
Powered by Blogger.