KIIP 5급 3과2. 한국 사람들의 직장생활은 어떤 모습일까? / Sinh hoạt nơi làm việc của người Hàn có hình thái như thế nào? KIIP 5급 3과2. 한국 사람들의 직장생활은 어떤 모습일까? / Sinh hoạt nơi làm việc của người Hàn có hình thái như thế nào? Reviewed by Korean Topik on 12/15/2018 Rating: 5
2018 Actual KIIP Comprehensive Test Answer Keys / Tổng hợp đáp án đề thi lớp 5 KIIP 2018 2018 Actual KIIP Comprehensive Test Answer Keys / Tổng hợp đáp án đề thi lớp 5 KIIP 2018 Reviewed by Korean Topik on 12/12/2018 Rating: 5
KIIP 5급 3과1. 한국인들은 어떤 일터에서 일하고 있을까? / Người Hàn đang làm việc ở những nơi như nào? KIIP 5급  3과1. 한국인들은 어떤 일터에서 일하고 있을까? / Người Hàn đang làm việc ở những nơi như nào? Reviewed by Korean Topik on 12/10/2018 Rating: 5
KIIP 2019 Schedule for Test & Class Registration/ Lịch thi lớp KIIP 2019 KIIP 2019 Schedule for Test & Class Registration/ Lịch thi lớp KIIP 2019 Reviewed by Korean Topik on 12/07/2018 Rating: 5
KIIP 5급 2과2. 한국의 가족과 친족은 서로를어떻게 부를까? / Gia đình và họ hàng Hàn Quốc gọi nhau như thế nào? KIIP 5급 2과2. 한국의 가족과 친족은 서로를어떻게 부를까? / Gia đình và họ hàng Hàn Quốc gọi nhau như thế nào? Reviewed by Korean Topik on 12/07/2018 Rating: 5
KIIP 5급 2과1. 한국의 가족은 주로 어떤 형태일까?/ Gia đình ở Hàn Quốc có hình thái chủ yếu nào? KIIP 5급 2과1. 한국의 가족은 주로 어떤 형태일까?/ Gia đình ở Hàn Quốc có hình thái chủ yếu nào? Reviewed by Korean Topik on 12/03/2018 Rating: 5
L1G59 A/V-(으)ㄴ/는 것 같다 grammar = (1) looks like, appears that; (2) seems L1G59 A/V-(으)ㄴ/는 것 같다 grammar = (1) looks like, appears that; (2) seems Reviewed by Korean Topik on 11/30/2018 Rating: 5
Powered by Blogger.