L1G43 V-(으)ㄹ까요? grammar = (1) shall we, why don’t we… (2) shall I, should I… L1G43 V-(으)ㄹ까요? grammar = (1) shall we, why don’t we… (2) shall I, should I… Reviewed by Hoang Lam on 5/22/2018 Rating: 5
L1G42 V-(으)ㄴ 적이 있다/없다, V-아/어 본 적이 있다/없다 grammar = have done, have tried... L1G42 V-(으)ㄴ 적이 있다/없다, V-아/어 본 적이 있다/없다 grammar = have done, have tried... Reviewed by Hoang Lam on 5/18/2018 Rating: 5
L1G41 V-아/어 보세요 grammar = try... ~ try out or experience something L1G41 V-아/어 보세요 grammar = try... ~ try out or experience something Reviewed by Hoang Lam on 5/16/2018 Rating: 5
Hướng dẫn đăng ký lớp và chọn địa điểm học trên socinet.go.kr Hướng dẫn đăng ký lớp và chọn địa điểm học trên socinet.go.kr Reviewed by Hoang Lam on 5/11/2018 Rating: 5
L1G40 V-아/어 줄게요, V-아/어 줄까요? grammar = Shall I, Let me, I will,...~attempt to help someone L1G40 V-아/어 줄게요, V-아/어 줄까요? grammar = Shall I, Let me, I will,...~attempt to help someone Reviewed by Hoang Lam on 5/10/2018 Rating: 5
How to apply for the KIIP Level-Test (사회통합프로그램 사전평가) How to apply for the KIIP Level-Test (사회통합프로그램 사전평가) Reviewed by Hoang Lam on 5/09/2018 Rating: 5
Hướng dẫn đăng ký thi đầu vào lớp hội nhập xã hội Hàn Quốc (KIIP) với 8 bước Hướng dẫn đăng ký thi đầu vào lớp hội nhập xã hội Hàn Quốc (KIIP) với 8 bước Reviewed by Hoang Lam on 5/09/2018 Rating: 5
Powered by Blogger.