KIIP 5 U44.2 Korea terrain (mountain, plain and sea)/ Địa hình Hàn Quốc (núi, đồng bằng và biển) KIIP 5 U44.2 Korea terrain (mountain, plain and sea)/ Địa hình Hàn Quốc (núi, đồng bằng và biển) Reviewed by Korean Topik on 12/01/2020 Rating: 5
KIIP 5 U44.1 Korea’s Climate and Seasons/ Tìm hiểu về Khí hậu và Mùa ở Hàn Quốc KIIP 5 U44.1 Korea’s Climate and Seasons/ Tìm hiểu về Khí hậu và Mùa ở Hàn Quốc Reviewed by Korean Topik on 11/27/2020 Rating: 5
KIIP 5 U43.2 Great persons devoted for Korea's independence/ Vĩ nhân vì độc lập dân tộc Hàn Quốc KIIP 5 U43.2 Great persons devoted for Korea's independence/ Vĩ nhân vì độc lập dân tộc Hàn Quốc Reviewed by Korean Topik on 11/24/2020 Rating: 5
KIIP 5 U43.1 Great persons in Korean wars history/ Vĩ nhân trong lịch sử chiến tranh của Hàn Quốc KIIP 5 U43.1 Great persons in Korean wars history/ Vĩ nhân trong lịch sử chiến tranh của Hàn Quốc Reviewed by Korean Topik on 11/22/2020 Rating: 5
KIIP 5 U42.2 Great persons in Korean arts/ Những người dẫn dắt phát triển văn hóa và nghệ thuật Hàn Quốc KIIP 5 U42.2 Great persons in Korean arts/ Những người dẫn dắt phát triển văn hóa và nghệ thuật Hàn Quốc Reviewed by Korean Topik on 11/19/2020 Rating: 5
KIIP 5 U42.1 Great persons in Korean bills/ Các vĩ nhân trong tiền giấy Hàn Quốc KIIP 5 U42.1 Great persons in Korean bills/ Các vĩ nhân trong tiền giấy Hàn Quốc Reviewed by Korean Topik on 11/17/2020 Rating: 5
KIIP 5 U41.2 Period of Korea under Japanese Rule/ Thời kỳ Nhật Bản đô hộ Hàn Quốc KIIP 5 U41.2 Period of Korea under Japanese Rule/ Thời kỳ Nhật Bản đô hộ Hàn Quốc Reviewed by Korean Topik on 11/15/2020 Rating: 5
Powered by Blogger.