HOT TOPIK 2 Reading PDF (읽기) HOT TOPIK 2 Reading PDF (읽기) Reviewed by Korean Topik on 7/19/2019 Rating: 5
L1G75 Direct quotations in Korean: 라고 했다, 하고 했다 = said/asked/written "....." L1G75 Direct quotations in Korean: 라고 했다, 하고 했다 = said/asked/written "....." Reviewed by Korean Topik on 7/16/2019 Rating: 5
KIIP 5 Bài 25.2 사람이 중요한 역할을 하다 / Vai trò của con người trong phát triển kinh tế Hàn Quốc KIIP 5 Bài 25.2 사람이 중요한 역할을 하다 / Vai trò của con người trong phát triển kinh tế Hàn Quốc Reviewed by Korean Topik on 7/15/2019 Rating: 5
KIIP 5 Bài 25.1 한강의 기적을 이루다 / ‘Kỳ tích sông Hàn’ của Hàn Quốc KIIP 5 Bài 25.1 한강의 기적을 이루다 / ‘Kỳ tích sông Hàn’ của Hàn Quốc Reviewed by Korean Topik on 7/13/2019 Rating: 5
L1G74 A-(으)ㄴ데요, V-는데요 grammar = (1) well (in my case), (2)...and/but, (3) (wow)... L1G74 A-(으)ㄴ데요, V-는데요 grammar = (1) well (in my case), (2)...and/but, (3) (wow)... Reviewed by Korean Topik on 7/11/2019 Rating: 5
EPS TOPIK 2017, 18, 19 Actual Tests PDF +Audio +Answer EPS TOPIK 2017, 18, 19 Actual Tests PDF +Audio +Answer Reviewed by Korean Topik on 7/09/2019 Rating: 5
L1G73 A-(으)ㄴ가요?, V-나요? grammar = were/are/do you...?, Is/was it...? L1G73 A-(으)ㄴ가요?, V-나요? grammar = were/are/do you...?, Is/was it...? Reviewed by Korean Topik on 7/06/2019 Rating: 5
Powered by Blogger.