L1G80 Common connective Korean adverbs 그래서, 그러나, 그럼, 그런데, 그래도... L1G80 Common connective Korean adverbs 그래서, 그러나, 그럼, 그런데, 그래도... Reviewed by Korean Topik on 8/19/2019 Rating: 5
HOT TOPIK 2 Writing PDF (쓰기) HOT TOPIK 2 Writing PDF (쓰기) Reviewed by Korean Topik on 8/14/2019 Rating: 5
KIIP 5 Bài 27.2 시중은행과 지방은행 외에 어떤 금융기관이 있을까? / Các tổ chức tín dụng ở Hàn Quốc KIIP 5 Bài 27.2 시중은행과 지방은행 외에 어떤 금융기관이 있을까? / Các tổ chức tín dụng ở Hàn Quốc Reviewed by Korean Topik on 8/12/2019 Rating: 5
KIIP 5 Bài 27.1 은행과 거래하려면 무엇이 필요할까? / Ngân hàng ở Hàn Quốc KIIP 5 Bài 27.1 은행과 거래하려면 무엇이 필요할까? / Ngân hàng ở Hàn Quốc Reviewed by Korean Topik on 8/09/2019 Rating: 5
L1G79 Korean ㅎ, ㅡ, ㄹ, 르-irregular verbs and adjectives (Part 2) L1G79 Korean ㅎ, ㅡ, ㄹ, 르-irregular verbs and adjectives (Part 2) Reviewed by Korean Topik on 8/06/2019 Rating: 5
L1G78 Korean ㄷ, ㅂ, ㅅ-irregular verbs and adjectives (Part 1) L1G78 Korean ㄷ, ㅂ, ㅅ-irregular verbs and adjectives (Part 1) Reviewed by Korean Topik on 8/03/2019 Rating: 5
L1G77 Indirect Quotations in Korean 대요, 래요, 재요, 냬요 (shortened form) = said/ heard that "...." L1G77 Indirect Quotations in Korean 대요, 래요, 재요, 냬요 (shortened form) = said/ heard that "...." Reviewed by Korean Topik on 7/31/2019 Rating: 5
Powered by Blogger.