KIIP 5급 19과1. 한국인들이 중시하는 전통 가치는 무엇일까 / Giá trị truyền thống của Hàn Quốc KIIP 5급 19과1. 한국인들이 중시하는 전통 가치는 무엇일까 / Giá trị truyền thống của Hàn Quốc Reviewed by Korean Topik on 4/16/2019 Rating: 5
L1G66 A-아/어지다 = to get/become A (~express a change over time) L1G66 A-아/어지다 = to get/become A (~express a change over time) Reviewed by Korean Topik on 4/14/2019 Rating: 5
KIIP 5급 18과2. 세계로 진출하는 한국 대중문화의 힘/ Văn hóa Hàn Quốc tiến ra thế giới KIIP 5급 18과2. 세계로 진출하는 한국 대중문화의 힘/ Văn hóa Hàn Quốc tiến ra thế giới Reviewed by Korean Topik on 4/11/2019 Rating: 5
KIIP 5급 18과1. 한국인이 사랑하는 대중문화/ Văn hóa đại chúng ở Hàn Quốc KIIP 5급 18과1. 한국인이 사랑하는 대중문화/ Văn hóa đại chúng ở Hàn Quốc Reviewed by Korean Topik on 4/09/2019 Rating: 5
L1G65 V-아/어 있다 grammar = express the continuing state of a completed action (~'V-ed/-ing' in English) L1G65 V-아/어 있다 grammar = express the continuing state of a completed action (~'V-ed/-ing' in English) Reviewed by Korean Topik on 4/06/2019 Rating: 5
KIIP 5급 17과2. 한국에서는 생일잔치를 어떻게 할까/ Tiệc mừng sinh nhật ở Hàn Quốc KIIP 5급 17과2. 한국에서는 생일잔치를 어떻게 할까/ Tiệc mừng sinh nhật ở Hàn Quốc Reviewed by Korean Topik on 4/03/2019 Rating: 5
KIIP 5급 17과1. 한국의 주유 의례에는 어떤 것이 있을까?/ Những nghi lễ chính của Hàn Quốc KIIP 5급 17과1. 한국의 주유 의례에는 어떤 것이 있을까?/ Những nghi lễ chính của Hàn Quốc Reviewed by Korean Topik on 4/01/2019 Rating: 5
Powered by Blogger.