2018 Actual KIIP Comprehensive Test Answer Keys / Tổng hợp đáp án đề thi lớp 5 KIIP 2018

2018 Actual KIIP Comprehensive Test Answer Keys (50h & 70h course). 

Tổng hợp đáp án đề thi thực tế lớp 5 (50 tiếng và 70 tiếng) KIIP 2018.


Hi vọng những đáp án này sẽ giúp bạn hiểu được cấu trúc của 1 đề thi thực tế và giúp bạn ôn tập tốt hơn cho đợt thi sắp tới. Chúc các bạn thành công. 

KIIP 종합평가 영주용 (50h): Test date 2018 Nov 17 / Ngày thi 2018.11.17

면접 = interview / phỏng vấn
- 한국 한복
쓰기 = writing / viết
- 한국 명절
필기 = quiz / trắc nghiệm
1. 월급 (từ vựng – vocab)
2. 계약 (từ vựng – vocab)
3. 색다른 체험 (từ vựng – vocab)
4. 화려 (từ vựng – vocab)
5. 능력한 (từ vựng – vocab)
6. 태극기 하늘
7. 온돌 한옥 난방장치
8. 5.20 세계의
9. 5.18 민주운동,
10. 일본 문화 교류 - 백제
11. 이순신 - 독립
12. 촌수: 부모 1
13. 축제 호남: 전라도
14. 며드전라도
15. 의료 보험
16. 소비자 리콜 표시
17. 간이귀화
18. 고조선 - 8조법
19. 이혼 - 위자료
20. 업적 – 광개토대왕


KIIP 종합평가 영주용 (50h): Test date 2018 Oct 27 / Ngày thi 2018.10.27

면접 = interview / phỏng vấn
- 한국 선거
쓰기 = writing / viết
- 거주문화
필기 = quiz / trắc nghiệm
36. 제주도 유네스코 세계문화유산...
35. 해안에 갯벌이 넓어서 발달하다
34. 층간소음 ... 서로. 공감...
33. 사회통합프로그램 이해과정 (50시간).. 심화 (20시간) 구분된다
32. 한국소비자원
31. 틀린것은 ... 한국사람 국제결혼이민자 특별귀화...
30. 독도
29. 틀린것 핵가족대신 대가족
28. 삼국시대부터 전파한 종교
27. 정기예금
26. 조선왕조실록....
25. 얼마나 미안한지 모르다
24 .3심제 대법원... 가정법원
23. 한글 세종대왕상
22. 3.1운동 평화운동
21. 소비자 원산지 표시
20. 6 민주운동
19. 보육 아이행복카드, 출산 국민행복카드
18. 고구려 - 광개토대왕 업적
17. 한글 모음: 하늘 사람KIIP 종합평가 귀화용 (70h): Test date 2018 Dec 15 / Ngày thi 2018.12.15

1. 취미 (or 여가)
2. 양보 (or 돌보)
3.많을 텐데
4.신라 경주
5.궁합 맞은 맛있고 영양소
6.한국 교육열 "입시" 힘든 생활
7.국무총리
8.이승만 초대
9.더라고요
10.할 줄 몰랐어요
11.마다
12.국화
13.한글 (소리... 쉽다)
14. 고려시대 (벽란도)
15. 길래
16.전화 인터넷 어디에
17. 인천 경기 (서울 인구 해결 신도시)
18. (보유비 5세까지 ... 어린이집)
19. 의무
20.진학률
21. 국적 자격
22.송편 (햇곡식 햇과일)
23. 날씨 차이 크다
24. 경범죄 (금연)
25.민주화 (광주 ... 대통령 직선제)
26. 국제관계
27. 권리 보장 ( 개인이 국가 소송 팔 수 있다)
28.참정권
29.경제 (중국 . 미국.일분)
30.예금
31.혼인신고
32.노동3권 (산해)
33.중국
34. 선거
35. 같은 고향 ... (지연)
36.뒤어난 연기


KIIP 종합평가 귀화용 (70h): Test date 2018 Nov 17 / Ngày thi 2018.11.17

1. 처방전
2. 부담
3. 하기는요
4. 테니까
5. 수츨 2000 있는 :
6. G20, APEC – 서울과거와 현재
7. 김영상
8. 금연 가장 의결
9. 초록색 (태극기)
10. 업적 광개토대왕
12. 명절 조상 돌아가신
13. 위안부
14. 삼권분립
15. 노동 3
16. 대통령, 국회의원 임기
17. 생명보험
18. 장기적금, 장기예금
19. 충정도 교통중심
20. 직장 생활
21. 교육열
22. 대통령 직선제  -- 6 민주운동
23. 1948 – 헌법 만들
24. 결혼: 구청 군청 가서 신청하다
25. 이혼 - 위자료
26. 보통선거


KIIP 종합평가 귀화용 (70h): Test date 2018 Oct 27 / Ngày thi 2018.10.27

1. 이혼할 ....위자료.
2. 장관.
3. 양이 줄이니까 값이 오른 셈이다.
4. 이승만.... 4.9혁명
5. 1945.. 독립을 맞이한해
6. 도움..hay là 원조를 .. 받던나라에세 주는 나라로 ...
7. 은행보다 이익..... 주식회사
8. 사유 자산권 보장
9. 미래의 위험 대비.... 보험
10. 유치원 ... .수립 이고 사립유치원
11. 입는 한국의 전통
12. 국가가 부과하는 처벌 => 형벌
13. 준비해놓았어요
14. 국민권익위원회
15. 사법부. 법을 해석하고 ....
16. 하늘 사람 소유 결합
17. 전세월세 반전세 공동점 : 다른 사람의 주택을 입대
18. 국민의 아닌권리.. 경제권
19. 설날 : 산소.. 성묘
20. 아파트와 달리 주택은 나무 ....
21. 신분제...사회...자식...
22. G20 1988'올림픽 2002월드컵
26. 국민연금
27. 회사 모집..광고
28. 사회통합프로그램 이해과정 (50시간).. 심화 (20시간) 구분된다
29. 화폐에서 유일한 인물 신사인당
30. 조선시대...
31. 간이귀화


KIIP 종합평가 귀화용 (70h): Test date 2018 Sep 17 / Ngày thi 2018.09.15

1. 분실 신고
2. 예매 했다
3. 먹는 동안
4. 금리
5. 한국 소비자원
6. 국무총리
7. 공연의 소개
8. 국민
9. 건강보험
10. 참정권
11. 전화 사기로 55 정동 피해액
12. 법원
13.단군
14. 3.1운동
15. 무속신앙
16. 자녀 약육수당
17. 김대중 노무현
18. 예금자 보호제도
19. 여름
20. 대학교에서 공부할  있는 능력을 확일
21. 출생 신고
22. 대가족
23. 한글자음 모음
24. 최저 임금제
25. 살았잖아요.
26. 지도 모르다
27. APEC, G20 정상회의
28. 금연지역에서 담배를 피우는 
29. 체류지 변경신고
30. 영동 영서
2018 Actual KIIP Comprehensive Test Answer Keys / Tổng hợp đáp án đề thi lớp 5 KIIP 2018 2018 Actual KIIP Comprehensive Test Answer Keys / Tổng hợp đáp án đề thi lớp 5 KIIP 2018 Reviewed by Korean Topik on 12/12/2018 Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.