KIIP Level 3 Online Lessons | Bài dịch lớp Hội Nhập Xã Hội Hàn Quốc Trung Cấp 1


Our KIIP level 3 online lessons is a renovated version of the printed book 사회통합프로그램 중급 1.  Similar to the printed book, there are total of 20 online lessons covering 18 unique topics and 2 general practice lessons in this book. Each lesson typically contains various sections such as vocabulary, grammar, listening, speaking, writing, and understanding Korean culture.

Bài dịch lớp Hội Nhập Xã Hội Hàn Quốc Trung Cấp 1 gồm có 20 bài với 18 bài giới thiệu về các chủ để khác nhau và 2 bài ôn tập.

Lessons:

KIIP 3급 1과: 가족 = Family in Korea / Gia Đình ở Hàn Quốc

KIIP 3급 2과: 음식과 요리 = Food and Cooking / Thực Phẩm và Nấu ăn

KIIP 3급 3과: 공공 기관 = Public Institution / Cơ Quan Nhà Nước

KIIP 3급 4과: 성격 = Personality / Tính cách

KIIP 3급 5과: 집과 생활 = Korean House and Life / Nhà ở và Sinh hoạt ở Hàn Quốc

KIIP 3급 6과: 소비와 절약 = Consumption & Saving / Tiêu dùng & Tiết kiệm

KIIP 3급 7과: 축제와 행사 = Korean Festival & Event / Lễ hội và Sự Kiện ở Hàn Quốc

KIIP 3급 8과: 고장과 수리 = Breakdown & repair/ Hỏng hóc và Sửa Chữa

KIIP 3급 9과: 공연과 감상 = Performance & appreciation / Biểu diễn và cảm tưởng

KIIP 3급 10과: 종합 연습 1= General Practice 1/ Ôn tập tổng hợp 1

KIIP 3급 11과: 취업 = Job hunting in Korea / Tìm việc ở Hàn

KIIP 3급 12과: 여행 = Traveling in Korea / Du lịch Hàn Quốc

KIIP 3급 13과: 명절 = Korean Public Holidays / Ngày Lễ Tết của Hàn Quốc

KIIP 3급 14과: 생활 정보 = Living information in Korea / Thông tin đời sống ở Hàn

KIIP 3급 15과: 소식과 알림 = News and Notices / Tin tức và thông báo

KIIP 3급 16과: 회식과 모임 = Social gathering in Korea / Liên hoan và hội họp ở Hàn

KIIP 3급 17과: 문화 체험과 경험 = Korean Culture experiences / Trải nghiệm văn hóa Hàn Quốc

KIIP 3급 18과: 이웃과 지역사회 = Neighbors and communities / Khu dân cư và cộng đồng

KIIP 3급 19과: 고민과 상담 = Worries & Consultation / Lo Lắng và Tư Vấn

KIIP 3급 20과: 종합 연습 2= General Practice 2/ Ôn tập tổng hợp 2


Download Sample Test for Advancing to the Level 4 | Tải đề thi mẫu lên lớp 4 

KIIP 3: 단계 평가 필기시험No comments:

Powered by Blogger.