KIIP 3급 20과: 종합 연습 2= General Practice 2/ Ôn tập tổng hợp 2


KIIP 3 20: 종합 연습 2= General Practice 2/ Ôn tp tng hp 2

1.  관용표현 = Idiomatic expression / Thành ng

손이 크다 = generous, resourceful / rộng rãi, phóng khoáng
손이 모자라다 = to be undermanned, to be short of hands / thiếu nhân công, thiếu người làm
손을 잡다 = to make an agreement / bắt tay
손을 털다 = to lose all of one’s investment / trắng tay
귀가 얇다 = to be easily fooled or seduced by other's words / nhẹ dạ cả tin
귀가 가렵다 = to have a feeling someone is talking about you / ngứa tai (cảm giác ai đó đang nói về mình)
입이 무겁다 = tight lipped, good at keeping secrets / kín tiếng, kín miệng
손을 놓다 = to stop doing something / dừng tay
발이 넓다 = well-connected, sociable / quan hệ rộng
얼굴이 두껍다 = shameless / mặt dày, vô liêm sỉ
콧대가 세다 = arrogant, be stubborn and ignore what others say / kênh kiệu, ương bướng
눈이 높다 = to be picky / yêu cầu cao, kén chọn 

(1) 저희 어머니께서는 _________ 김치를 담그면 포기씩 담그세요.
(2) 누가 얘기를 하고 있는지 자꾸 _________.
(3) _________ 사람은 비밀 이야기를 들어도 다른 사람에게 얘기하지 않아요.
(4) 거짓말인 아는데 아니라고 하다니 정말 _________.
(5) 이번에 회사가 _________ 신제품을 개발하기로 했다고 해요.
(6) 이제 일에서 _________ 저에게 시키지 마세요.
(7) 친구는 _________ 물건 하나를 때도 굉장히 까다로워요.
(8) 점심시간이 되면 사람들이 몰려와서 _________.
(9) 여자는 _________ 아무리 멋진 사람이 프러포즈해도 거절해요.
(10) 일은 많은데 감기에 걸려서 _________ 불안해요.
(11) 저는 _________ 주위에서 뭐가 좋다고 말하면 그대로 믿어요.
(12) 사람은 _________ 아는 사람이 정말 많아요.


정답 / Answer:
(1) 손이 크셔서
(2) 귀가 간지러워요
(3) 입이 무거운
(4) 얼굴이 두껍네요
(5) 손을 잡고
(6) 손을 털었으니까
(7) 눈이 높아서
(8) 손이 모자라요
(9) 콧대가 세서
(10) 손을 놓고 있으니까
(11) 귀가 얇아서
(12) 발이 넓어서


2. 문법 / Grammar / Ng pháp

Click the corresponding grammar to see details / Nhấn vào từng ngữ pháp để xem chi tiết3. 듣기 / Listening / Nghe

Read FAQs if the audio can't be played / Đọc FAQs nếu ko nghe được Audio <Track 56>


1) 상담 사이트에 대한 설명으로 틀린 것을 고르십시오.
상담을 신청하면 상담 센터에서 연락을 한다.
상담 사이트에 회원 가입을 해야 상담사와 이야기할 있다.
상담은 다양한 언어로 가능하다.
민수 씨가 직접 취업 문제를 상담해 주었다.

2) 들은 내용과 같으면 O, 다르면 X 하세요.
(1) 민수 씨가 상담 센터에 같이 주었다. (__)
(2) 상담을 신청하고 직접 가야지만 상담할 있다. (__)
(3) 상담 신청서는 온라인으로 써서 내도 괜찮다. (__)

-----------------------
Script:

오늘 민수 씨가 얼굴이 좋아 보인다면서 무슨 고민이 있냐고 물었다. 요즘 취업 문제 때문에 고민이라고 했더니 상담을 신청해 보라고 했다. 상담을 받아 보고 싶지만 방법을 모른다고 했더니 함께 상담 신청하는 것을 도와주었다.
먼저 상담 센터 홈페이지에 들어가서 회원 가입을 후에 상담 신청서를 작성했다. 이름, 주소, 국적 등을 후에 상담 받고 싶은 언어를 작성해서 냈다. 이제 상담 센터에서 연락이 오면 상담사와 전화로 이야기하고 상담을 받을 있다고 했다. 이렇게 다양한 언어로 상담을 받을 있다는 것을 진작 알았으면 좋았을 텐데. 지금이라도 알게 되어서 정말 다행이다. 민수 씨는 나중에 도움이 필요하면 언제든지 얘기하라고 했다. 민수 씨에게 얘기하길 같다.


4. 읽기 / Reading / Bài Đc

아름다운 궁궐
경복궁이 야간 개장을 한다는 소식을 듣고 지난 토요일에 친구들과 함께 다녀왔다. 경복궁은 1년에 야간 개장을 하는데 정말 아름답다고 했다. 문화재보호재단 홈페이지에서 일정을 확인하고 인터넷으로 미리 표를 예매했다.
낮에는 단풍으로 아름다웠던 경회루 어둠 내리자 은은한 조명이 경회루를 밝혀 주었다. 물에 비친 경회루의 모습은 정말 아름다웠다. 예전에 왕들은 이런 경치를 보면서 어떤 생각을 했을까 궁금해졌다. 마침 우리가 갔을 궁중 무용 음악으로 특별 공연이 있었다. 아름다운 고궁에서 공연을 즐기는 왕의 모습을 상상하니 옛날 왕들의 모습은 비슷할 같다는 생각이 들었다. 그리고 이번 궁궐 문화 탐방을 통해서 한국 문화에 가까워진 같다. 그리고 창경궁 밤은 어떤 모습일지 보고 싶다는 생각이 들었다. 다음에는 창경궁 야간 개장을 보러 가기로 약속을 하고 친구들과 헤어졌다.


Vocabulary / Từ vựng
궁궐 =  palace / cung điện
경복궁 = Gyeongbok-gung palace / Gyeongbok-gung, cung Cảnh Phúc
야간 = night / ban đêm
개장 = opening / sự mở cửa
문화재 = cultural assests / di sản văn hóa
문화재보호재단 = Foundation for the Preservation of Cultural Properties / quỹ bảo vệ di sản văn hóa
어둠 = darkness / bóng tối
은은하다 = (light) soft, subdued  / lờ mờ, nhạt nhòa ; thoang thoảng
경회루 = Gyeonghoeru pavilion / Khánh Hội Lâu (nơi tổ chức yến tiệc trong cung Gyeongbok)
비치다 = shine, light up / chiếu, soi bóng, rọi sáng
마침 = just in time / đúng lúc, vừa khéo
궁중 = (royal) court / trong cung
무용 = dance / múa, vũ điệu
고궁 = ancient palance / cố cung, cung điện cổ
탐방 = visit, reporting / sự khám phá, sự tham quan
창경궁 = Changgyeong-gung / cung Changgyeong

Buổi đêm ở cung điện xinh đẹp
Nghe nói Gyeongbok-gung mở cửa vào ban đêm nên tôi đã cùng bạn bè tới đó vào thứ bảy tuần trước. Nghe nói Gyeongbokgung mở cửa hai lần một năm vào ban đêm và thực sự rất là đẹp. Tôi kiểm tra lịch trình trên trang web của Quỹ Bảo Vệ Di Sản Văn Hoá và đã đặt trước qua Internet.
Bóng tối dần buông xuống, nơi mà ban ngày là lá vàng thu rất đẹp, với những ánh sáng nhạt nhòa soi chiếu Gyeonghoeru. Hình dáng của Gyeonghoeru soi bóng trên mặt nước thật là đẹp. Tôi đã tự hỏi rằng ngày xưa khi các vị vua nhìn thấy cảnh trí này thì đã suy nghĩ gì. Đúng lúc khi chúng tôi đến thì có một buổi công diễn đặc biệt với những vũ điệu và âm nhạc trong cung. Tôi tưởng tượng về cảnh một vị vua thưởng thức buổi trình diễn tại một cố cung xinh đẹp thì đã liên tưởng tới các vị vua ngày xưa có lẽ cũng như vậy. Và có lẽ tôi đã trở nên gần gũi hơn với văn hoá Hàn Quốc thông qua chuyến du lịch văn hoá tới cung điện này. Và tôi đã nghĩ cũng muốn xem cung Changgyeong về đêm như thế nào. Sau đó, tôi đã hứa sẽ cùng bạn bè đến xem cung Changgyeong mở cửa vào buổi tối nào đó và rồi chia tay ra về.

5. 쓰기/ Writing task

어떤 전통 문화 체험을 했습니까?
여러분 고향에도 비슷문화가 있습니까?
어떤 점이 비슷합니까? 어떤 점이 다릅니까?

No comments:

Powered by Blogger.