KIIP Level 4 Online Lessons | Bài dịch lớp Hội Nhập Xã Hội Hàn Quốc Trung Cấp 2

This page is a summary of our KIIP level 4 online lessons extracted from the book 사회통합프로그램 중급 2. There are total of 20 lessons covering 18 unique topics and 2 general practice lessons. Each lesson typically contains various sections such as vocabulary, grammar, listening, speaking, writing, understanding Korean culture and interview question.

Lessons:

KIIP 4급 1과: 결혼 = Marriage in Korea /Kết hôn ở Hàn Quốc

KIIP 4급 2과: 영화과 드라마 = Movie and Drama/ Phim Hàn Quốc

KIIP 4급 3과: 생활과 인터넷= Life and Internet/ Cuộc sống và Internet

KIIP 4급 4과: 가족의 변화= Change in Family/ Thay đổi trong Gia Đình

KIIP 4급 5과: 한국의 교육= Korean education/ Giáo dục Hàn Quốc

KIIP 4급 6과: 문화 차이= Cultural differences/ Khác biệt văn hóa

KIIP 4급 7과: 직장 생활= Work life/ Cuộc sống công sở

KIIP 4급 8과: 사건과 사고= Incident & Accident/ Vụ án và Tai nạn

KIIP 4급 9과: 한국의 경제= Korea economy/ Kinh tế Hàn Quốc

KIIP 4급 10과: 종합 연습 1= General Practice 1/ Ôn tập tổng hợp 1

KIIP 4급 11과: 신문과 방송= Newspaper and Broadcast/ Báo chí và truyền hình

KIIP 4급 12과: 이민 생활 = Immigrant Life/ Cuộc sống nhập cư

KIIP 4급 13과: 한국인의 사고방식= Korean Mindset/ Tư Duy của người Hàn Quốc

KIIP 4급 14과: 꿈과 미래= Dream & Future/ Mơ ước và Tương lai

KIIP 4급 15과: 한국의 선거= Korean Election/ Bầu cử ở Hàn Quốc

KIIP 4급 16과: 환경 보호= Environmental Protection / Bảo Vệ Môi Trường

KIIP 4급 17과: 한국의 명소와 유적지= Korea’s Attractions and Heritages/ Danh Lam Thắng Cảnh và Di Tích ở Hàn Quốc

KIIP 4급 18과: 인구 변화= Population Changes/ Biến đổi Dân Số

KIIP 4급 19과: 법과 질서= Law and Public Order / Luật và Trật Tự Công Cộng

KIIP 4급 20과: 종합 연습 2= General Practice 2/ Ôn tập tổng hợp 2

Bài dịch lớp Hội Nhập Xã Hội Hàn Quốc Trung Cấp 2 gồm có 20 bài với 18 bài giới thiệu về các chủ để khác nhau và 2 bài ôn tập.


Grammar & Vocabulary Review and Midterm Test Sample:

KIIP 4급 Grammar Review | Tổng hợp ngữ pháp lớp KIIP4 Trung Cấp 2 

KIIP 4급 Vocabulary Review | Tổng hợp từ vựng lớp KIIP4 Trung Cấp 2

Các bạn có thể học từ vựng trên điện thoại bằng việc tải phần mềm Quizlet ở Google Play về điện thoại và học nhé.

KIIP 4급 Midterm Test Sample PDF | Kỳ thi giữa giai đoạn lớp KIIP | 중간평가

No comments:

Powered by Blogger.