KIIP 4급 10과: 종합 연습 1= General Practice / Ôn tập tổng hợp

KIIP 4 10: 종합 연습 1= General Practice / Ôn tp tng hp

1.  관용표현 / Idiomatic expressions / Thành ng

눈에 차다 = not to be picky / ko vừa mắt, ko mãn nhãn
마음에 드리다 = don’t like / ko thích
눈이 빠지도록 기다리다 = to wait anxiously / chờ mòn mắt
한눈을 팔다 = (1) to be distracted, (2) to have an affair / (1) lơ đãng, (2) ngoại tình, lẳng lơ
눈을 붙이다 = to fall asleep / chợp mắt
입이 짧다 = have a small appetite / kén ăn, biếng ăn
얼굴이 반쪽이 되다 = look very haggard from sickness or pain / mặt mày hốc hác (sau ốm)
묻은 = kid’s saving money / tiền đề dành của con nít
콧대를 꺾다 = to take someone down a peg / cho (ai đó) biết mặt (vượt qua/thắng ai đó)
자존심을 꺾다 = to break one’s pride / cho (ai đó) biết mặt
등을 돌리다 = to turn one's back on (someone) / quay lưng lại với ai đó
머리가 돌아가다 = to be a quick thinker / đầu óc nhạy bén, minh mẫn
귀에 못이 박히다 = to have heard something so frequently / nói lại hoài, nghe lại hoài
배꼽이 빠지다 = very funny / buồn cười vỡ bụng

1) 마음에 들지는 않지만 시간이 없어서 ……………. 중에서 골라야 한다.
2) 남자친구와 1시에 만나기로 했는데 ………………..오지 않는다.
3) 제가 없다고 다른 여자에게 ………………안돼요.
4) 너무 피곤해서 그런데 30분만…………... 깨워 주세요.
5) 우리 아버지는 …………….. 항상 음식을 조금 먹다가 그만 드신다.
6) 몸은 괜찮아요? 아프더니 …………..
7) 나는 돈이 모자라서 조카의 …………… 까지 썼다.
8) 항상 나를 무시했지. 이번 경기에서는 이겨서 …………….
9) 평소에 자기만 잘난 알더니 하나 남은 친구까지 ……………
10) 어제 잠을 많이 잤더니 ……….. 오늘 시험을 보면 있을 것만 같아.
11) 공부 하라고 그렇게 ………… 말을 했는데도 자네요.
12) 고향 친구를 만나서 고향 이야기를 하며 …………. 웃었더니 스트레스가 풀리네요.

See the answer at the end of the lesson/ Xem đáp án ở cuối bài viết.

2. 듣기 / Listening 

Press play button to start listening / Nhấn nút để bắt đầu nghe. <Track 28>


: 상호 , 쿤인데요. 사람들은 왔어요? 지금 시청역을 지나고 있는데 길이 많이 막히네요. 이렇게까지 막힐 몰랐어요.
상호: 그래도 지금 씨한테 전화하려던 참이 었어요. 오늘 시청역 앞에서 도로 공사를 다고 했는데 몰랐어요? 사람들은 거의 왔어요. 씨하고 웨이 씨만 오면 돼요. 기다릴 테니까 빨리 오세요.
: 제가 오늘 파티 케이크를 준비하기로 했는데 늦어서 미안해요. 기다리지 말고 먼저 식사하고 계세요. 롯데백화점에서 케이크만 사서 빨리 갈게요.
상호: 롯데백화점이요? 요즘 백화점 세일이라서 사람이 정말 많을 거예요. 그냥 오세요. 제가 앞에 있는 빵집에서 살게요. 롯데백화점에 갔다 오려면 1시간은 걸릴 거예요.
: 그래요? 그럼, 케이크를 부탁할게요. 씨가 생크림을 먹으니까 고구마 케이크를 사든지 치즈 케이크를 사든지 하세요. 정말 미안 해요.
상호 : , 걱정하지 마세요. 제가 맛있는 것으로 살게요. , 웨이 씨도 왔네요. 씨만 오면 돼요. 빨리 오세요.
: , 광화문 앞에서 길거리 공연이 있다고 해서 한국고등학교 뒤쪽으로 가려고 해요. 내비게이션을 보니까 15 후에 도착할 아요. 예정대로 8시에 시작하셔도 돼요.
상호: 제가 케이크를 시간이 필요하니까 8 15분에 시작할게요. 사고 나도록 조심히 오세요.
: , 이따 봐요. 고마워요, 상호 .

3. 읽기 / Reading 

인생에서 가장 기억에 남는 순간
누구에게나 인생에서 잊지 못할 순간 하나쯤 있을 것이다. 순간이 어떤 사람에게는 첫사랑과의 데이트나 결혼일 수도 있고, 소중한 사람을 잃은 끔찍한 사고의 순간일 수도 있다. 나에게도 그런 잊지 못할 순간이 있다.
인생에서 가장 기억에 남는 순간은 2011 여름에 있었던 ①교통사고이다. 나는 그때 일본에서 대학교를 졸업하고 한국 회사에 취직해서 한국에 온지 1개뭘밖에 되지 않았다. 그날은 몸이 좋지 않았는데도 회사 때문에 외근을 나가야 했다. 강남역 앞을 지나고 있는데 갑자기 차가 멈추 바람에 차와 교통사고가 나고 말았다. 주인이 차에서 내리더니 차로 와서 소리를 지르며 잘못이라고 했다. 너무 무섭고 어떻게 해야 할지 모르고 있었는데 지나가던 남자가 와서 경찰에 신고를 하고 나를 도와주었다. 남자는 못하는 영어로 괜찮으냐고 물었다. 남자의 도움으로 나는 교통사고를 처리할 있었다.
운전을 하는 사람들은 한번쯤 있을 있는 일이지만 교통사고가 인생에서 가장 기억에 남는 순간이다. 왜냐하면 교통사고 때문에 지금의 ②남편을 만날 있었기 때문이다. 며칠이 지난 후에 도움을 남자에게 고맙다고 전화를 했고 감사의 뜻으로 저녁을 샀다. 그렇게 우리는 친해졌고 2012 2월에 결혼을 했다. 눈을 감고 다시 생각해도 정말 신기하다. 몸이 아파서 ③외근을 나가지 않았거나 ④버스를 탔다면 교통사고가 나지 않았을 것이고 지금의 남편을 만날 없었기 때문이다.

Vocabulary / Từ vựng
순간 =  moment / khoảnh khắc, ký ức
끔찍하다 = terrible / khủng khiếp
멈추다 = to stop / dừng xe
소리를 지르다 = shout out, yell out / nói ầm ĩ, làm ầm ĩ

Khoảng khắc đáng nhớ nhất trong đời của tôi.
Ai cũng có một khoảng khắc ko thể quên trong đời. Khoảng khắc đó có thể là lần đầu tiên hẹn hò với ai đó hay kết hôn, hoặc cũng có thể là khoảng khắc tai nạn khủng khiếp lấy đi người mình yêu quí.
Khoảng khắc đáng nhớ nhất trong đời của tôi là vụ tai nạn xe vào mùa hè năm 2011. Lúc đó tôi đã tốt nghiệp đại học ở Nhật và tìm được việc ở 1 công ty Hàn Quốc nên tôi mới đến Hàn Quốc chưa được 1 tháng. Vào ngày đó người tôi ko được khỏe nhưng vì việc công ty tôi vẫn phải ra ngoài làm việc. Khi tôi đang đi qua trước ga Kangnam thì bỗng dưng xe phía trước dừng lại và tai nạn giao thông xảy ra. Chủ xe phía trước xuống xe và đi đến xe tôi nói ầm ĩ và bảo là lỗi của tôi. Tôi rất sợ hãi và không biết phải làm sao thì 1 người đàn ông đi ngang qua đến và giúp tôi và báo với cảnh sát. Người đàn ông mà tôi ko biết đó hỏi tôi có sao ko bằng tiếng Anh. Nhờ sợ giúp đỡ của anh ấy mà tôi có thể xử lý vụ tai nạn ổn thỏa.
Ai lái xe cũng có thể như vậy 1 lần nhưng vụ tai nạn đó là khoảng khắc đáng nhớ nhất trong đời tôi. Vì vụ tai nạn xe đó mà tôi có thể gặp chồng mình bây giờ. Vài ngày sau đó, để cảm ơn người đàn ông đã giúp đỡ, tôi đã gọi điện và mời ăn tối. Thế là chúng tôi đã trở lên gần gũi hơn và đi đến kết hôn vào tháng 2 năm 2012. Dù tôi nhắm mắt và nghĩ lại thì đó thực là 1 điều tuyệt vời. Vì nếu tôi ko khỏe và ko ra ngoài làm việc hoặc tôi bắt xe bus thì tai nạn sẽ ko xảy ra và tôi sẽ ko thể gặp chồng tôi bây giờ.

4. 쓰기/ Writing task

" 인생에서 가장 기억에 남는 순간" 대한 글을 보세요.

) 인생에서 가장 기억에 순간는 아이를 낳을 입니다. 아이를 낳을 힘들었지만 무척 해복하고 즐거운 마음이 가득 찼습니다. 아이를 더욱 사랑하겠습니다.

----------------------------------------------------------------------------
정답 / Answer / Đáp án phần 1:
1) 눈에  차도/더라도; 2) 눈이 빠지도록 기다리더라도;
3) 한눈을 팔면 ; 4) 눈을 붙이겠어요 ;
5) 입이 짧아서짧기 때문에; 6) 얼굴이 반쪽이 됐네요/됐어요 ;
7)  묻은  ; 8) 코대를 꺾겠어요/꺾을 거예요;
9) 등을 돌렸어요. ; 10) 머리가  돌아가요. ;
11) 귀에 못이 박힌  ; 12) 배꼽이 빠지도록.

No comments:

Powered by Blogger.