L1G45 V-(으)시겠어요? grammar = would you mind/like…., why not... ~politely suggesting or asking for preference

L1G45 V-()시겠어요? grammar = would you mind/like…., why not... ~politely suggesting or asking for preference

Usage:
- Politely suggesting something or asking for listener’s preference = would you mind/like…., why not….?
- This grammar is much more formal and polite than V-()ㄹ래요? and V-()실래요?

Ngữ pháp V-()시겠어요?
- Lịch sự đề xuất một cái gì đó với người nghe hoặc hỏi người nghe về chọn lựa  hay chủ ý.
- Cấu trúc này trang trọng và lịch sự hơn nhiều so với cấu trúc V-()ㄹ래요? và V-()실래요?

Word conversion:

Verb ending in vowel or + 시겠어요?
가다 -- 가시겠어요?
만나다 -- 만나시겠어요?
*만들다 -- 만드시겠어요?

Verb ending in consonant + 으시겠어요?
읽다 -- 읽으시겠어요?
받다 -- 받으시겠어요?
*듣다 -- 들으시겠어요?

Examples:
1. 음료수 드시겠어요?
Would you like some beverages?
2. 방을 예약 하시겠어요?
Would you like to reserve a room?
3. 커피에 설탕을 넣으시겠어요?
Would you like some sugar in your coffee?
4. 내일 시에 오시겠어요?
- 10시까지 갈게요.
At what time will you come tomorrow?
- I will be there by 10 o'clock.
5. 한국의 전통 기념품을 사고 싶어요.
- 그럼, 인사동에 보시겠어요?
I want to buy some traditional Korean souvenir.
- Then why don't you go to Insadong?
6. 머리를 어떻게 하시겠어요?
- 짧게 잘라 주세요.
How would you like (to cut) your hair?
- Please cut it shortly.
7. 내일 생일 파티가 있어요. 주시겠어요?
- , 좋아요. 갈게요.
I hold my birthday party tomorrow. Would you like to join it?
- Ok. I will definitely go.

L1G45 V-(으)시겠어요? grammar = would you mind/like…., why not... ~politely suggesting or asking for preference L1G45 V-(으)시겠어요? grammar = would you mind/like…., why not... ~politely suggesting or asking for preference Reviewed by Korean Topik on 5/30/2018 Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.