L1G60 A/V-은/는/을 N grammar = N that, who A/V…. ~noun modifier


L1G60 A/V-// N grammar = N that, who A/V…. ~noun modifier

Usage:
- // is added to verbs and adjectives to allow them to function as noun modifiers = that, who (e.g: 귀여운 아이= cute baby, 자는 고양이 = a sleeping cat)
- When 2 or more adjectives are used in succession, only final adjective is conjugated to a noun modifier. (E.g. 예쁘고 귀여운 아이 = a pretty and cute baby)

Ngữ pháp A/V-// N:
- // được thêm vào sau động từ và tính từ nhằm bổ nghĩa cho danh từ đứng sau. (Ví dụ: 귀여운 아이= em bé đáng yêu, 자는 고양이 = con mèo ngủ)
- Khi 2 hay nhiu tính từ được sử dụng lin nhau thì chỉ tính từ đứng sau cùng bị thay đổi. (Ví dụ: 예쁘고 귀여운 아이 = em bé xinh xắn và đáng yêu)

Tense:

Adjectives
- Ending in vowel + N:
예쁜 아이, 날씬한 여자, 착한 사람
- Ending in consonant + N:
높은 , 낮은 가격, *미끄러운 바닥, *추운 날씨
- 있다/없다 + N:  재미있는 영화, 끊임없는 소리

Verbs
- Present tense + N:
가는 학교, 읽는
- Past tense + / N:
학교, 사람, 읽은 , 먹은 음식
- Future tense + / N:
대학교, 건물, 먹을 음식

Examples
1. 예쁜 가방을 사고 싶어요.
I want to buy a pretty handbag.

2. 교실에서 자는 학생이 누구예요?
Who is the student sleeping in the class?

3. 오늘 저녁에 먹을 음식이 뭐예요?
What's the Korean dish we will have for dinner today?

4. 저기 커피를 마시는 사람이 누구예요?
Who is the person (who is) drinking coffee over there?

5. 주말에 일이 너무 많아서 등산을 없어요.
Since I have many things to do in weekend, I can't go hiking.

6. 나는 그녀처럼 예쁘고 친절한 여자를 원하고 싶어요.
I want to have a pretty and kind girlfriend like her.
L1G60 A/V-은/는/을 N grammar = N that, who A/V…. ~noun modifier L1G60 A/V-은/는/을 N grammar = N that, who A/V…. ~noun modifier Reviewed by Korean Topik on 2/15/2019 Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.