KIIP 5 U19.2 Why Koreans value ‘commonalities’/ Tại sao người Hàn Quốc coi trọng mối quan hệ?


(문화) 19. 한국의 전통 가치와 연고= Korea’s Traditional values and connections/ Giá trị truyền thống và mối quan hệ ở Hàn Quốc

KIIP 5 Bài 192. 한국인들은 공통점을 찾으려고 할까?/ Tại sao người Hàn Quốc coi trọng ‘cơ duyên’ / Why Koreans value ‘commonalities’?


한국에서 살면서 처음 만나는 사람으로부터 나이, 사는 , 직장, 자녀 등에 대한 질문을 받은 경우가 있는가? 그러한 질문을 하는 것은 혹시 자신과 공통점 없는지, 비슷한 점은 무엇인지 등을 알고 싶어 하는 마음 때문이다. 서로의 공통점을 연결 고리로 하여 맺어지는 관계를 연고라고 하는데, 공동체 중시하는 한국 사람들은 연고를 중요하게 생각한다.

공통점 = điểm chung / common point, commonalities
비슷한 = điểm tương đồng / similar point, similarities
맺어지 = được kết nối / to be connected
연고 = mối quan hệ, cơ duyên / connection, tie
공동체 = cộng đồng / community

Khi sống ở Hàn Quốc thì bạn hay nhận được cái câu hỏi về tuổi tác, nơi ở, công việc, con cái,... từ người gặp lần đầu có phải ko? Vì việc đặt câu hỏi như vậy là để muốn biết xem mình có điểm chung (공동점) hay điểm tương đồng (비슷한 ) nào với họ ko. Quan hệ gắn kết các điểm chung của nhau gọi là cơ duyên (연고) và người Hàn Quốc coi trọng tính cộng đồng (공동체) nên rất xem trọng các cơ duyên.

Have you ever been asked about your age, place of residence, work, number of children, etc. by someone you meet for the first time in Korea? Such questions are due to the desire to know if you have any common (공통점) or similar point (비슷한 ) to them. The connection between the two common points is called a tie (연고), and the community-oriented (공동체) Koreans consider the tie important.


가족이나 친족 관계 같은 핏줄 이어진 인연 혈연이라고 한다. 한국은 족보 만들어 기록할 정도로 가문 중요하게 여긴다. 처음 보는 사람이라도 같은 성씨 같은 가문의 사람이라면 중요한 인연이라고 생각한다.

핏줄 = dòng máu, huyết thống / bloodline
인연 = nhân duyên / fate
혈연 = huyết duyên, quan hệ huyết thống / blood tie
족보 = gia phả / family tree
기록하다 = ghi chép / record
가문 = gia môn, dòng họ / family clan
성씨 = (tên) họ / family name

Nhân duyên (인연) dẫn tới có cùng dòng máu như quan hệ gia đình, họ hàng gọi là huyết duyên (혈연). Ở Hàn Quốc gia môn (가문) được coi trọng đến mức được làm và ghi chép trong gia phả (족보). Người gặp lần đầu nếu mà có cùng họ, cùng gia môn thì họ cho rằng đó là một nhân duyên quan trọng (중요한 인연).

A fate (인연) that leads to the same blood, such as a family or a kinship, is called a blood tie (혈연). In Korea, family clan (가문) is important enough to make and record genealogy (족보). It is thought that it's an important fate (중요한 인연) if you're from the same family clan with the same last name even if you're seeing someone for the first time.


고향이나 출신 지역에 따라 이어진 인연을 지연이라고 한다. 1970년대 이후 한국 경제가 급성장하면서 직장, 공부, 결혼 등을 이유로 원래 살던 곳을 떠나 새로운 으로 옮기는 사람들이 많았다. 새로 정착한 곳에서 사람들은 향우회 같은 조직 만들어 같은 지역 출신 사람들끼리 친목을 다지기도 한다.

지연 = địa duyên, đồng hương / hometown tie, regional tie
급성장하다 = bùng bổ, phát triển nhanh / rapidly grow
원래 = ban đầu / originally
정착하다 = định cư / settle
향우회 = hội đồng hương / hometown alumni
조직 = tổ chức, nhóm / group
친목을 다지다 = củng cố tình hữu nghị / socialize

Nhân duyên mà dẫn tới cùng quê hay nơi xuất thân gọi là đồng hương (지연). Sau năm 1970, khi kinh tế Hàn Quốc phát triển nhanh chóng, vì các lý do như công việc, học tập, kết hôn, vv nhiều người rời bỏ nơi sống ban đầu và chuyển đến nơi ở mới. Nhiều người ở nơi định cư mới cũng thường củng cố tình hữu nghị với những người cùng nơi xuất thân thông qua thành lập tổ chức (조직) như hội đồng hương (향우회).

The tie leading to the same hometown or region of origin is called ‘hometown tie’ (지연). Since the 1970s, the Korean economy has grown rapidly, and many people have moved away from their original home to new places due to their work, study, and marriage. In the newly settled places, people form groups (조직) such as hometown alumni (향우회) and socialize among people from the same region.

또한, 같은 학교 출신에 따라 이어진 인연을 학연 이라고 한다. 특히 출신 고등학교와 대학교를 통해 맺어지 학연이 중시되고 있다. 졸업 후에도 동문회 조직하 만남을 이어가 경우가 많다. 대학에서는 고등학교 동문회, 직장에서는 대학교 동문회 등을 쉽게 찾아볼 있다. 사회생활 중에도 같은 고등학교나 대학교를 졸업한 사람들끼리 서로 돕고 의지하 경우가 많다.

학연 = duyên học / school tie
동문회 = hội đồng môn / alumni association
조직하다 = tổ chức / organize
이어가다 = tiếp tục, tiếp nối / continue
의지하다 = nhờ  vở, nương tựa / lean on, depend

Ngoài ra, nhân duyên đưa tới học cùng trường gọi là duyên học (학연). Đặc biệt duyên học được kết nối thông qua học cùng trường cấp 3 hay đại học rất được coi trọng.  Trường hợp sau khi tốt nghiệp thì thành lập hội đồng môn (동문회) để tiếp tục gặp nhau cũng nhiều. Có thể dễ dàng tìm thấy hội đồng môn cấp 3 (고등학교 동문회) ở đại học, hội đồng môn đại học (대학교 동문회) ở công ty, vv. Trong cuộc sống xã hội (사회생활) trường hợp những người tốt nghiệp cùng trường cấp 3 hay đại học thương giúp đỡ và nương tựa lẫn nhau cũng nhiều.

In addition, the fate that is based on the origin of the same school is called a school tie (학연). In particular, the school ties are established through high school and university are highly valued. Even after graduation, alumni associations (동문회) are often organized to continue meeting. It is easy to find high school alumni association (고등학교 동문회) in college and university alumni association (대학교 동문회) in workplace. Even in social life (사회생활), people who graduated from the same high school or university often help and rely on each other.>> 한국에 사는 외국인들은 어떤 공통점이 있을까?/ Điểm chung của người nước ngoài ở Hàn Quốc / Commonalities of foreigners in Korea

KIIP  facebook group for Expats in Korea
한국에는 많은 외국인들이 있다. 일을 하기 위해, 공부를 하기 위해, 행복한 결혼 생활을 위해 한국을 찾아 사람들이 많다. 이들에게서도 여러 가지 공통점, 비슷한 점을 찾아볼 있다. 한국에 목적이 같은 사람, 출신 국가 같은 사람, 나이가 비슷한 사람, 종교가 같은 사람 등이 그것이다. 특히 외국인으로서 한국에서 생활할 때는 자기와 비슷한 , 공통점이 있는 사람들에게 많은 친밀감 느끼게 되고 이를 통해 한국 생활에 도움을 받을 있다.

출신 국가 = quốc gia xuất thân / country of birth
친밀감 = thân mật, gần gũi / intimacy

Hàn Quốc có nhiều người ngoại quốc. Để làm việc, học hành và có một cuộc sống hôn nhân hạnh phúc nhiều người đã tìm đến Hàn Quốc. Ở những người này có thể tìm thấy nhiều điểm chung (공통점) và điểm tương đồng nhau (비슷한 ). Đó là những người có mục đích đến Hàn Quốc giống nhau, người có cùng quốc gia xuất thân (출신 국가), người có cùng tuổi, người có chung tôn giáo, vv. Đặc biệt vì là người ngoại quốc khi sinh sống ở Hàn thì có thể cảm nhận được sự thân mật hơn nhiều với những người có điểm tương đồng hay điểm chung với bản thân, và thông qua điều này có thể nhận được giúp đỡ lớn khi sống ở Hàn.

There are many foreigners in Korea. There are many people who came to Korea to work, to study, and to have a happy marriage. Many similarities and commonalities can be found in them. These are people who have the same purpose coming to Korea, people of the same country of origin, people of similar age, and people of the same religion. Especially when living in Korea as a foreigner, people who have commonalities and similarities with each other feel more familiar and can be greatly helped in Korean life.

No comments:

Powered by Blogger.