KIIP 5 U22.1 Organization of Korean Government/ Tổ chức của Chính phủ Hàn Quốc

(정치) 22. 한국의 정부형태 = Korean government form / Hình thái chính phủ của Hàn Quốc.

KIIP 5 Bài 221. 한국의 행정부는 어떻게 구성되어 있을까?/ Tổ chức của Chính phủ Hàn Quốc / Organization of Korean Government


민주주의 국가에서는 국가 권력이 어느 기관에 집중되지 않고 적절한 균형을 이룰 있도록 권력을 나누어 놓고 있다. 이를 권력 분립이라고 한다. 한국은 국가 권력을 행정부, 입법부, 사법부 나누어 국가의 중요한 일을 각각 담당하고 있다.

적절하다 = thích hợp / proper
균형 = cân bằng / balance
권력 분립 = quyền lực phân lập / division of powers
행정부 = cơ quan hành pháp / the administration branch
입법부cơ quan lập pháp / the legistrative branch
사법부cơ quan tư pháp / the judicial branch

Ở các nước dân chủ, quyền lực đất nước không tập trung vào bất kỳ một cơ quan nào mà được phân chia để có thể đạt được sự cân bằng hợp lý (적절한 균형). Điều này được gọi là quyền lực phân lập (권력 분립). Hàn Quốc chia quyền lực quốc gia cho các nhánh hành pháp, lập pháp và tư pháp (행정부, 입법부, 사법부), mỗi nhánh đảm nhiệm một vai trò quan trọng của quốc gia.

In a democratic country, nation power is divided so that it can be properly balanced (적절한 균형) without being concentrated in any single institution. This is called power separation (권력 분립). South Korea divides nation power into the executive, legislative and judicial branches (행정부, 입법부, 사법부), each in charge of important affairs for the nation.
행정부는 국민에게 필요한 정책 직접 집행하면서 나라의 살림을 이끌어 곳이다. 행정부의 최고 책임자는 대통령이다. 대통령은 다른 나라에 대하여 한국을 대표하는 지도자이기도 하다. 선거를 통해 선출되고 있는 대통령의 임기는 5년이고 중임 허용되지 않는다.

정책 = chính sách / policy
이끌어 가다 = lãnh đạo / lead
중임 = tái nhiệm / reappoint

Nhánh hành pháp là nơi thực thi trực tiếp các chính sách tới người dân và dẫn dắt đất nước. Người chịu trách nhiệm tối cao của nhánh hành pháp là tổng thống (대통령). Tổng thống cũng là một nhà lãnh đạo đại diện cho Hàn Quốc với các nước khác. Tổng thống được bầu thông qua bầu cử có nhiệm kỳ 5 năm và không được phép tại vị.

The administration is a place that leads the country's livelihood while directly implementing policies necessary for the people. The chief executive of the administration is the president (대통령). The president is also a representative leader of Korea to other countries. A president elected through an election has a five-year term and is not allowed to hold a second term.


국무총리 행정부의 2인자로서 대통령을 도와 행정부의 여러 정책을 종합적으로 관리하는 역할을 맡는다. 국무총리는 선출되는 것이 아니라 대통령의 지명 국회의 동의를 통해 정해진다.

국무총리 = thủ tướng / prime minister
인자 = yếu tố / factor
지명 = sự đề cử / nomination
정해지다= được bổ nhiệm / be decided, be set

Thủ tướng (국무총리), yếu tố thứ hai của nhánh pháp, đóng vai trò giúp tổng thống quản lý các chính sách của chính quyền một cách toàn diện. Thủ tướng không được bầu nhưng được bổ nhiệm thông qua sự đề cử của Tổng thống và sự đồng ý của Quốc hội (대통령의 지명과 국회의 동의).

The prime minister (국무총리) is the second-in-command in charge of the administration, helping the president manage various policies of the administration. The prime minister is not elected, but decided by the president's nomination and the consent of the National Assembly (대통령의 지명과 국회의 동의).


행정부에는 법무부, 교육부, 안전행정부 등과 같은 여러 기관이 있고 기관은 장관 중심으로 국민의 삶에 영향을 주는 여러 가지 정책을 집행하고 있다. 예를 들어 법무부는 한국의 법질서 관한 일을, 교육부는 한국의 교육 정책에 관한 일을, 기획재정부 국가 경제에 관한 등을 담당하고 있다.

법무부 = bộ (sở) tư pháp, bộ pháp vụ / Ministry of Justice
교육부 = bộ (sở) giáo dục / Ministry of Education
안전행정부 = cơ quan an ninh / Ministry of Security and Public Administration
장관 = bộ trưởng / minister
법질서 = trật tự xã hội / law and order
기획재정부 = bộ chiến lược và tài chính / Ministry of Economy and Finance

Nhánh hành pháp có nhiều cơ quan khác nhau như Bộ Tư pháp (법무부), Bộ Giáo dục (교육부), Cơ quan An ninh (안전행정부), vv và mỗi cơ quan này thực thi các chính sách khác nhau ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân, đứng đầu là các bộ trưởng (장관). Ví dụ, Bộ Tư pháp chịu trách nhiệm về các vấn đề liên quan đến trật tự pháp luật Hàn Quốc, Bộ Giáo dục liên quan đến chính sách giáo dục của Hàn Quốc và Bộ Chiến lược và Tài chính (기획재정부) đảm nhiệm các công việc về kinh tế quốc gia (국가 경제).

The administration has a number of agencies such as the Ministry of Justice (법무부), the Ministry of Education (교육부), and the Ministry of Security and Public Administration (안전행정부), each of which implements various policies that affect the lives of the people, with the focus of ministers (장관). For example, the Ministry of Justice is in charge of legal order in Korea, the Ministry of Education is in charge of education policy in Korea, and the Ministry of Strategy and Finance (기획재정부) is in charge of national economy (국가 경제).>> 청와대 / Nhà xanh / The ‘Green house’- Cheong Wa Dae


서울시 종로구에는 대통령이 일하는 장소인 청와대가 있다. 청와대는 푸른색 지붕을 가진 집이라는 뜻이다. 지역은 과거에 왕이 머무는 궁궐이 위치했던 곳으로, 대한 민국이 세워진 이래 현재까지 대통령이 나라 일을 보는 곳으로 사용되고 있다. 청와대는 대통령이 일을 보는 , 퇴근 쉬는 , 대통령을 돕는 비서들이 있는 , 손님이나 기자들이 머무는 등으로 이루어져 있다.

Nhà Xanh (청와대) nơi mà tổng thống làm việc tại Jongno-gu, Seoul. Nhà Xanh mang ý nghĩa là ngôi nhà có mái màu xanh. Khu vực này là nơi cung điện nơi vua sinh sống trong quá khứ, kể từ khi đất nước Hàn Quốc được thành lập, nó được sử dụng là nơi làm việc của tổng thống cho đến nay. Nhà xanh bao gồm nơi tổng thống xem việc, nơi nghỉ ngơi sau khi tan làm, có thư ký hỗ trợ tổng thống, khách hay ký giả ở.

In Jongno-gu, Seoul, there is Cheong Wa Dae (Green house - 청와대), where the president works. This means that the presidential office is a house with a blue roof. This area used to be the palace where the king stayed in the past, and has been used by the president since the establishment of the Korean People's Republic of Korea. Cheong Wa Dae consists of a place where the president works, a place to rest after work, a place where secretaries help the president, and a place where guests and journalists stay.

No comments:

Powered by Blogger.