KIIP 5 U36.2 Statue of Justice in Korea/ Tượng nữ thần công lý ở Hàn Quốc


() 36. 준법의 중요성 = The importance of compliance / Tầm quan trọng của tuân thủ pháp luật

KIIP 5 Bài 36.2 정의로운 법을 만들도록 노력해야 한다 / Tượng nữ thần công lý ở Hàn Quốc / Statue of Justice in Korea


법은 정의 실현 목적으로 한다. 정의란 옳고 그름 판단하여 각자가 받아야 정당한 주는 것을 말한다. 다시 말해서 열심히 노력한 사람에게는 그에 따른 보상 주는 반면, 잘못을 저지르거나 다른 사람에게 피해를 사람에게는 그에 맞는 주는 것이다.

정의 = chính nghĩa / righteous, justice
실현 = thực hiện / realize, fullfil
옳고 그름 = đúng sai / right or wrong
다시 말해서 = nói cách khác / in other words
= phần / share, portion
그에 따른 보상 = phần thưởng tương xứng / according rewards
그에 맞는 = trừng phạt thích đáng / according punishment
잘못을 저지르다 = gây ra lầm lỗi / make a mistake

Luật pháp hướng tới việc thực hiện công lý (정의의 실현). Công lý đề cập đến việc đánh giá đúng sai (옳고 그름을 판단하다) và chia sẻ công bằng cho mỗi người về những gì họ xứng đáng. Nói cách khác, những người làm việc chăm chỉ sẽ được khen thưởng xứng đáng (그에 따른 보상), trong khi những người mắc lỗi hoặc làm hại người khác sẽ bị trừng phạt tương xứng (그에 맞는 ).

The law aims at the realization of justice (정의의 실현). Justice refers to judging right or wrong (옳고 그름을 판단하다) and giving each one a fair share of what they deserve. In other words, people who have worked hard are rewarded accordingly (그에 따른 보상), while those who have made a mistake or harmed others are punished accordingly (그에 맞는 ).

오늘날 한국 사회에서는 여러 방면에서 좋은 법을 만들고 법을 지키기 위한 노력이 이루어지고 있다. 국민들은 시대에 맞지 않거나 잘못된 법을 고쳐야 한다는 의견을 개인적으로 혹은 단체 등을 통해 국회에 전달한다. 국민의 대표들이 모인 국회에서는 국민의 뜻을 받아들여서 국민을 위한 법을 만들기 위해 노력하고 있다.

여러 방면에서 = theo nhiều phương diện / in many ways
혹은 = hay, hoặc / or

Trong xã hội Hàn Quốc ngày nay, các nỗ lực đang được thực thi để đưa ra luật pháp tốt hơn và tuân thủ luật pháp tốt hơn theo nhiều cách. Người dân chuyển tải ý kiến ​​của mình đến Quốc hội, với tư cách cá nhân hoặc thông qua các tổ chức, rằng các luật không phù hợp với thời đại hoặc sai phải được sửa chữa. Quốc hội, nơi tập hợp các đại biểu của người dân, đang cố gắng làm luật cho người dân bằng cách lắng nghe ý chí của người dân.

In today's Korean society, efforts are being made to make better laws and obey them better in many ways. The public conveys their opinions to the National Assembly, either individually or through organizations, that the laws that are not appropriate for the times or that are wrong must be corrected. The National Assembly, where representatives of the people gather, is trying to make laws for the people by accepting the will of the people.


이러한 가운데 국가의 행위로 인해 헌법상 보장되는 자신의 기본권이나 인권이 침해된다고 생각될 때에는헌법소원 통해 구제받을 있다. 헌법소원이란 국가의 행위로 인해 기본권을 침해당한 사람이 직접 헌법재판소 구제를 청구하 것으로서 대한민국 국민이 또는 때로는 외국인도 청구할 있다.

침해하다 = vi phạm / violate
헌법상 = the hiến pháp / the constitution
헌법소원 = khiếu kiện hiến pháp / constitutional petition
헌법재판소 = tòa án hiến pháp / constitutional court
구제를 청구하다 = yêu cầu cứu trợ / request relief

Trong số đó, khi người ta tin rằng các hành vi của nhà nước vi phạm các quyền cơ bản của một người hoặc các quyền con người được Hiến pháp bảo đảm, thì có thể được cứu trợ thông qua “kiến nghị hiến pháp - 헌법소원”. Kiến nghị hiến pháp là một người có các quyền cơ bản đã bị xâm phạm bởi các hành vi của nhà nước yêu cầu cứu trợ tại tòa án hiến pháp và có thể được yêu cầu bởi công dân Hàn Quốc hoặc thậm chí là người nước ngoài.

Among these, when it is believed that the nation’s actions violate one's basic rights or human rights guaranteed by the Constitution, relief can be obtained through a “constitutional petition - 헌법소원”. A constitutional petition is a person whose basic rights have been violated by the nation’s actions requests for relief at the constitutional court, and can be filed by the citizens of the Republic of Korea or sometimes even a foreigner.

한국에서 생활하는 외국인이나 이민자도 스스로의 권리를 적극적으로 실현하기 위해 법이 만들어지는 과정과 법의 내용에 관심을 가질 필요가 있다. 보다 많은 사람들의 의견 제시와 참여를 통해 지속적으로 좋은 법이 만들어질 한국 사회는 보다 정의로운 사회가 있을 것이다.

Người nước ngoài và người nhập cư sinh sống tại Hàn Quốc cũng cần chú ý đến quy trình và nội dung của luật để chủ động thực hiện các quyền của mình. Xã hội Hàn Quốc sẽ có thể trở thành một xã hội công bằng hơn khi luật pháp tốt được đưa ra một cách nhất quán thông qua nhiều ý kiến ​​và sự tham gia hơn.

Foreigners and immigrants living in Korea also need to pay attention to the process and contents of the law in order to actively realize their rights. Korean society will be able to become a more justice society when good laws are consistently made through more opinions and participation.


>> 정의의 여신상 / Tượng nữ thần công lý ở Hàn Quốc / Statue of Justice in Korea

정의의 여신상 = (Korea) Statue of Justice
서울특별시 서초구 서초동에 있는 대법원에는 정의의 여신상이 있다. 정의의 여신상은 오늘날 한국의 법이 추구하 모습을 상징하고 있다. 정의의 여신상은 손에는 저울, 다른 손에는 법전 들고 있으며, 눈을 있다. 법전은 누구나 법에 따라 공정하게 재판한다는 것을 뜻하며, 저울은 사람의 권리나 잘잘못 올바르게 판단하겠다는 뜻이다. 그리고 눈을 뜨고 있는 것은 사회적 약자 적극적으로 돕겠다는 의미를 담고 있다.

추구하다 = theo đuổi / pursuit, seek
저울 = cái cân / a balance
법전 = pháp điển, sách luật / a law book, a code
눈을 뜨다 = mở mắt / open eyes
잘잘못 = đúng sai / right or wrong
약자 = người yếu thế / weak person, the disadvantaged

Tòa án tối cao ở Seocho-dong, Seocho-gu, Seoul có tượng nữ thần công lý (정의의 여신상). Tượng nữ thần công lý tượng trưng cho hình ảnh mà pháp luật Hàn Quốc theo đuổi ngày nay. Tượng nữ thần công lý một tay cầm cân bằng (저울), một tay đang cầm sách luật (법전) và đang mở hai mắt ( 눈을 뜨다). Sách luật có nghĩa là tất cả mọi người sẽ xét xử công bằng theo luật, và cân bằng có nghĩa là phán đoán đúng về quyền lợi và đúng sai của mỗi người. Và việc mở hai mắt có nghĩa là sẽ tích cực giúp đỡ những người yếu thế (약자) trong xã hội.

The Supreme Court, located in Seocho-dong, Seocho-gu, Seoul, has the Statue of Justice (정의의 여신상). The Statue of Justice symbolizes what Korean law pursues today. The Statue of Justice holds a scale (저울) in one hand and a code (법전) in the other, with two eyes open ( 눈을 뜨다). The code means that everyone will be judged fairly according to the law, and the scale means that each person's rights or faults will be judged correctly. And keeping one's eyes open means to actively help the disadvantaged (약자) in society.

No comments:

Powered by Blogger.