KIIP Level 3 Test Samples PDF | Đề Thi lớp KIIP 3 (3단계 평가)

KIIP Level 3 Test (in Korean: 사회통합프로그램 3단계 평가) is the exam designed to evaluate your Korean proficiency after finishing the KIIP Korean class level 3.

The KIIP Level 3 test is divided into 2 sections: paper test and interview test.

KIIP Level 3 Test = paper test (20 questions, 75 points) + interview test (5 questions, 25 points)  | pass score = over 60 points

The paper test is composed of a quiz test with 20 questions. The quiz test will cover all vocabulary, grammar, reading, and Korean culture in the KIIP level 3 books with a total score of 75 points in 30 minutes. That means you will get ~3.75 points for each correct answer.

The interview test has 5 questions with a total score of 25 points (5 score/question). The interview topic is randomly selected from any topics studied in the KIIP level 3. You will be given a test sheet with a passage and some pictures. The first 2 questions are about understanding the passage. The 2 next questions are about the given pictures. The last question is about cultural understanding or your opinion about a topic. During the interview test, you have to wait in turn, so it will take time if you are at the end of the interview list.

To pass the test, you must score at least 60 out of 100 points.

However, if you fail the exam, you can auto-pass the test if retaking the class the 2nd time (without retaking the test).

Download KIIP 3 test sample  + 4 practice tests  +  Interview samples
Kỳ thi kết thúc lớp KIIP 3 (tiếng Hàn: 사회통합프로그램 3단계 평가) là kỳ thi đánh giá năng lực tiếng Hàn của bạn sau khi đã hoàn thành lớp KIIP 3 trung cấp 1.

Đề thi giữa giai đoạn được chia làm 2 phần: phần thi giấy và thi phỏng vấn

Kỳ thi giữa giai đoạn = 20 câu trắc nghiệm (75 điểm) + 5 câu phỏng vấn (25 điểm) | trên 60 điểm thì đỗ.

Phần thi trắc nghiệm gồm 20 câu hỏi với tổng điểm là 75 điểm trong vòng 30 phút, tức ~3.75 điểm cho mỗi câu trả lời đúng. Nội dung của phần thi này bao gồm từ vựng, ngữ pháp, đọc hiểu, và văn hóa đã học ở lớp KIIP 3 trung cấp 1.

Phần thi phỏng vấn gồm 5 câu hỏi với tổng điểm là 25. Trong đó 2 câu đầu là đọc hiểu một đoạn văn, 2 câu tiếp là về nội dung liên quan đến hình ảnh. câu còn lại được lựa chọn ngẫu nhiên trong các chủ đề đã học ở lớp KIIP 3 trung cấp 1.

Để vượt qua kỳ thi, bạn phải đạt được ít nhất 60 điểm trong tổng số 100 điểm.


-------------------------------------

You can practice the official KIIP Level 3 ONLINE as follows:

I. KIIP 3 Paper Test | 3단계 평가 필기시험:

[1-2] 다음 밑줄 친 부분과 의미가 비슷한 것을 고르시오.

1. 나는 사고 싶은 냉장고를 6개월 할부로 샀다.
① 실패했다 
② 참가했다 
③ 구입했다 
④ 노력했다

2. 돈을 절약하는 것이 곧 돈을 버는 것이다.
① 쌓는 
② 담는 
③ 아끼는 
④ 버리는

[3-4] 다음 (       ) 안에 알맞은 것을 고르시오.

3. 카드를 분실하면 카드회사에 전화해서 분실 (     )를 해야 한다.
① 신고 
② 카드 
③ 할부 
④ 낭비

4. (       )은 방바닥을 따뜻하게 하는 한국의 전통적인 난방 방법이다.
① 마당 
② 온돌 
③ 대청 
④ 부엌

[5-7] 다음 (       ) 안에 알맞은 것을 고르시오.

5. 이번 주말에는 낚시 (   ) 회원들과 같이 강으로 낚시를 간다.
① 출신 
② 지역 
③ 동호회
 ④ 송별회

6. 한국에 온 지 얼마 안 돼서 한국 생활에 (         ) 않다.
① 서운하지 
② 익숙하지 
③ 필요하지 
④ 사소하지

7. 설날에 사람들을 만나면 (        ) 복 많이 받으라고 인사를 한다.
① 설날 
② 세배 
③ 명절 
④ 새해

[8-9] 다음 (       ) 안에 알맞은 것을 고르시오.

8. : 저 식당의 불고기가 그렇게 맛있어요?
: , 한 번 먹으면 다음 날 또 가고 (     ) 맛있어요.
① 싶을 정도로 
② 싶을 정도부터
③ 싶을 정도조차 
④ 싶을 정도밖에

9. : 새해에 세운 계획을 다 잘 지키고 있어요?
: 아니요, (      ) 제대로 하고 있는 게 없어요.
① 하나중 
② 하나까지
③ 하나도 
④ 하나처럼

[10-11]다음 (     ) 안에 알맞은 것을 고르시오.

10. : 평소 음악을 즐겨 들으시나 봐요.
: , 저는 음악을 들으면 기분이 (         ).
① 좋아질 만해요 
② 좋아지기는요
③ 좋아질 뻔했어요 
④ 좋아지더라고요

11. : 저 사람은 외국어를 참 잘하네요.
: 어렸을 때부터 외국 여기저기에서 살았으니 (    ).
① 잘하는 척했어요 
② 잘할 걸 그랬어요
③ 잘할 수밖에 없지요 
④ 잘하라고 했어요

[12-14] 다음 (   ) 안에 알맞은 것을 고르시오.

12. : 병원에 가야 하는데 한국말을 잘 못해서 걱정이에요.
: 남편이 같이 가서 (    ) 무슨 걱정이에요.
① 도와줄 겸 
② 도와줄 텐데
③ 도와주기 위해서 
④ 도와주는 데다가

13. : 오래 기다리게 해서 미안해요.
: 아니에요, 책을 (        ) 시간 가는 줄 몰랐어요.
① 읽자마자 
② 읽느라고
③ 읽은 채로 
④ 읽기가 무섭게

14. : 바빠 보이는데 제가 좀 도와 드릴까요?
: , 그럼 제가 요리를 (          ) 청소 좀 해 주시겠어요?
① 했던 
② 할 겸
③ 할까 봐 
④ 하는 동안

[15-17] 다음을 읽고 물음에 답하시오.

15. 아래의 내용과 다른 것은?
우리 가족은 여름휴가 때마다 바다에 간다. 작년에는 동해 바다에 다녀왔다. 23일 일정이었는데 다행히 비도 오지 않고 날씨도 맑았다. 바닷물이 깊지 않아 아이들이 놀기에도 안전해서 마음이 편하고 즐거웠다. 점심에는 맛있는 라면을 끓여 먹고 오후에는 배를 탔다. 무더운 여름에는 역시 시원한 바다가 최고다.

① 작년에 동해 바다에 갔을 때 날씨가 좋았다.
② 우리 가족은 라면을 먹은 후에 배를 탔다.
③ 바닷물이 깊어서 수영을 하지 못해 아쉬웠다.
④ 작년 여름휴가 때 2 3일 일정으로 동해 바다에 다녀왔다

16. 아래의 내용과 다른 것은?
한국 사람들에게 배달은 하나의 문화이다. 언제 어디서나 전화나 인터넷으로 주문만 하면 빠른 시간에 배달을 받을 수 있다. 바쁜 직장인들은 매일 아침 따뜻한 음식을 집으로 배달해 먹고 회사에서도 우유나 요구르트를 배달해 먹기도 한다. 퇴근 후 집에 들어가면 세탁소에서 깨끗하게 세탁된 옷을 가지고 오고, 인터넷으로 마트에 물건을 주문하면 곧바로 배달이 되니 따로 장을 보지 않아도 된다. 집이나 회사에 가만히 있어도 모든 것이 배달되기 때문에 생활이 정말 편해졌다.

① 아침에 집으로 음식을 배달해 먹을 수 있다.
② 한국 사람들은 평소에 배달을 자주 이용한다.
③ 세탁소에서는 세탁한 옷을 집에 배달해 준다.
④ 집이나 회사에서 주문할 때만 배달이 가능하다.

17. 아래의 내용과 같은 것은?
제주도는 남쪽에 있는 한국에서 가장 큰 섬이다. 경치가 아름답고 날씨가 따뜻해서 사계절 내내 관광객이 많고 신혼여행지로도 유명하다. 제주도에 가면 바다에 들어가서 해산물을 따오는 해녀를 지금도 가끔 볼 수 있다. 또한 까만색 돌로 만든 돌하르방이 여기저기에 서 있고 귤 농장도 아주 많아서 싼 비용으로 직접 맛있는 귤을 따 먹을 수도 있다. 제주도에 갔다 온 사람이라면 노란 유채꽃 사이에 들어가서 찍은 기념사진을 한 장 정도는 다 가지고 있다.

① 귤 농장에 가면 무료로 귤을 따 먹을 수 있다.
② 제주도에 많던 해녀들이 지금은 모두 사라졌다.
③ 제주도는 따뜻해서 겨울에 관광객이 가장 많다.
④ 유채꽃 사이에서 사진을 찍는 사람들이 매우 많다.

[18-20] 다음을 읽고 물음에 답하시오.

18. (     )에 알맞은 것을 고르시오.
요즘 (   ) 다른 사람들이 쓰던 중고 용품을 이용하는 사람들이 많다집 근처 재활용센터에 가 보면 깨끗하고 좋은 물건들이 많다. 중고 물건이지만 오래된 옛날 물건이 아니라 짧은 기간 동안 사용했던 제품이나 최신형 제품도 많다옷부터 가구까지 모든 물건은 수리를 하고 품질을 확인했기 때문에 사용이 가능하다. 안 쓰는 물건을 가지고 와서 팔 수도 있고 또 필요한 물건을 싼 가격으로 살 수 있기 때문에 돈을 저축할 수도 있고 절약할 수도 있다.

① 물가가 조금 내려가서
② 물가가 많이 올라서인지
③ 수리를 받으려는 사람들이 많아서
④ 신제품을 좋아하는 사람들이 많아서

19. (     )에 알맞은 것을 고르시오.
사람마다 좋아하는 것이 다르기 때문에 즐기는 취미활동도 다르다. 하지만 각자 생활을 하다가 가끔은 (   ). 캠핑은 가족들이 함께 즐길 수 있는 취미활동이다. 멀고 좋은 곳이 아니더라도 가족과 함께 이야기하고 맛있는 음식을 나누면서 행복한 추억을 만들 수 있다. 부모와 아이가 같이 계획하고 준비하면서 생각을 나누고 캠핑을 떠나서 생기는 여러 상황을 함께 겪으면서 가족 간의 사랑을 키울 수도 있다.

① 부부가 함께 즐길 수 있는 시간이 필요하다
② 혼자만의 여행을 떠나는 시간이 있으면 좋겠다
③ 일을 그만두고 여유 있는 시간을 가지면 좋겠다
④ 가족들이 함께 즐겁게 시간을 보낼 수 있다면 좋겠다

20. (     )에 알맞은 것을 고르시오.
처음 한국 회사에 들어와서 회식할 때 술자리 예절을 몰라서 실수를 많이 했다술잔을 주고받을 때 왼손으로 술잔을 받기도 하고 윗사람한테 한 손으로 술을 따라서 주변 사람들에게 혼난 적도 있다. 지금은 많이 익숙해져서 윗사람과 술을 마실 때는 두 손으로 잔을 받아서 고개를 돌려서 마신다. 한국에서 좋은 인간관계를 유지하며 즐거운 직장 생활을 하기 위해서는 (          ) 것을 알아야 한다.

① 술을 마시면 안 된다는
② 술자리 예절도 중요하다는
③ 좋은 회사에 들어가야 한다는
④ 예절보다는 마음이 중요하다는

II. KIIP 3 Interview Test | 3단계 평가 구술시험

[1-3] 다음을 읽고 질문에 대답 하시오.
지난달에 외국인 주민을 위한 상담소가 설치되어 외국인 주민의 고민과 스트레스를 푸는 데 도움을 주고 있다. 고민 내용 중에는 직장 생활과 관련된 내용이 가장 많았고 다음으로는 의료와 가정 문제에 대한 것이 많았다. 평소 시간과 언어 문제로 병원을 잘 이용하지 못했던 주민들을 위해 한방 진료도 하고 있다. 또한 전문 상담사가 상담을 통해 언어 문제나 문화 차이 등으로 인해 외국인들이 한국생활에서 받는 여러 가지 스트레스들을 풀어주기 위해 도움을 주고 있다.

1. 무엇에 대한 내용인지 말해 보세요.

2. 다음 질문에 대답해 보시오.
1) 어떤 고민이 많았습니까?
2) 상담사는 어떤 도움을 주고 있습니까?

3. ○○ 씨는 어떤 고민이나 스트레스가 있는지 이야기해 보세요.

4. 다음 사진을 보고 질문에 대답하시오.

1) 사진 속 사람은 무엇을 합니까?
2) 이 사람은 왜 다른 사람을 불쾌하게 했습니까?
3) 사람들이 지켜야 할 전화 예절에 대해 이야기해 보세요.

5. 사진을 보고 돈을 절약하는 방법에 대해 이야기해 보세요.

No comments:

Powered by Blogger.