KIIP 5 U50.2 Resolving regional issues in Korea/ Giải pháp cho vấn đề địa phương ở Hàn Quốc

 

(지리) 50. 지역의 문제를 해결하기 위한 우리의 노력= Giải quyết các vấn đề ở địa phương Hàn Quốc / Efforts to resolve local issues in Korea

 

KIIP 5 Bài 50.2 우리 지역의 문제를 해결하는 방법은?/ Giải pháp cho vấn đề địa phương ở Hàn Quốc / Resolving regional issues in Korea

 

지역문제를 해결하기 위해서는 무엇보다도 지역의 주인이라고 있는 지역주민들이 지역문제에 많은 관심을 가져야 한다. 지역사회의 문제를 해결하기 위하여 지역주민이 참여할 있는 방법을 살펴보면 다음과 같다.

지역사회 = cộng đồng địa phương / local community

Để giải quyết vấn đề khu vực, những người dân địa phương là chủ sở hữu khu vực phải quan tâm nhiều đến vấn đề ở địa phương. Sau đây là những cách người dân địa phương có thể tham gia giải quyết các vấn đề trong cộn đồng địa phương (지역사회).

In order to solve regional problems, above all, local residents who are local owners, should pay a lot of attention to local issues. The following are the ways local residents can participate in solving problems in the local community (지역사회).첫째, 지역사회에 있는 여러 기관의 홈페이지에 의견을 올릴 있다. 둘째, 지역사회 기관의 공무원이나 지역구 의원 등에게 직접 연락하여 자신의 의견을 주장할 있다. 셋째, 지역사회 문제 해결을 위해 활동하는 시민단체에 연락하여 도움을 받거나 힘을 모을 있다. 넷째, 신문이나 방송과 같은 언론 매체를 통해 여론을 형성하는 것도 가능하다.

Đầu tiên, bạn có thể đăng ý kiến ​​của mình trên trang chủ của các tổ chức (기관의 홈페이지) khác nhau trong cộng đồng địa phương. Thứ hai, bạn có thể liên hệ trực tiếp với các nhân viên của các cơ quan cộng đồng địa phương (지역사회 기관의 공무원) hoặc các thành viên hội đồng địa phương (지역구 의원) để khẳng định ý kiến ​​của mình. Thứ ba, bạn có thể liên hệ với các tổ chức dân sự (시민단체) đang hoạt động để giải quyết các vấn đề trong cộng đồng địa phương để nhận được sự giúp đỡ hoặc tập hợp sức mạnh. Thứ tư, cũng có thể hình thành dư luận (여론) thông qua các phương tiện truyền thông (언론 매체) như báo chí (신문) hoặc phát thanh truyền hình (방송).

First, you can post your opinions on the homepages of various organizations (기관의 홈페이지) in your community. Second, you can directly contact public officials of local community organizations (지역사회 기관의 공무원) or local council members (지역구 의원) to assert your opinion. Third, you can contact civic groups (시민단체) that are working to solve problems in the local community to get help or gather strength. Fourth, it is also possible to form public opinion (여론) through media (언론 매체) such as newspapers (신문) and broadcasting (방송).

 

그러나 이러한 지역문제를 해결하기 위해 무엇보다 중요한 것은 서로에 대한 공감 배려 마음이다. 최근 도시에서는 공동주택에서의 층간소음 문제가 새로운 지역문제로 떠오르 있는데, 이를 해결하기 위한 새로운 대안으로 층간소음 체험행사 열려 눈길을 있다. 서울시는층간소음, 우리 같이 해결할 있어요라는 주제로, 층간소음에 대해, 보고 느끼고 체험하며 자율적인 해결을 유도 있는 층간소음 공감 엑스포를 개최하였다. 행사에서는 특히 층간소음 체험관이 인기가 높았는데, 관람객들이 위층 아래층 오가면서 가해자 되기도, 피해자 되기도 하며 서로의 입장을 이해해 있는 좋은 기회였다.


공감 = đồng cảm / empathy
배려 = quan tâm / consideration
떠오르다 = nổi lên / come up, rise
체험행사 = sự kiện trải nghiệm / experience event
눈길을 끌다 = thu hút sự chú ý / attract attention
자율적인다 = mang tính tự chủ / autonomous
유도하다 = dẫn đến / induce
위층 = tầng trên / upstair
아래층 = tầng dưới / downstair
가해자 = người gây hại / perpetrator
피해자 = người bị hại / victim

Tuy nhiên, điều quan trọng nhất để giải quyết vấn đề khu vực này là sự đồng cảm (공감) và quan tâm (배려) đến nhau. Gần đây, vấn đề tiếng ồn giữa các tầng trong các căn hộ chung cư (공동주택에서의 층간소음 문제) đang nổi lên như một vấn đề khu vực mới, một sự kiện trải nghiệm tiếng ồn giữa các tầng (층간소음 체험행사) được tổ chức để giải quyết vấn đề này đang thu hút sự chú ý. Thành phố Seoul đã tổ chức triển lãm đồng cảm tiếng ồn giữa các tầng (층간소음 공감 엑스포) cới chủ đề “Tiếng ồn giữa các tầng, chúng ta có thể giải quyết cùng nhau”, cho phép bạn nhìn, cảm nhận và trải nghiệm tiếng ồn giữa các tầng và đưa ra các giải pháp tự chủ. Đặc biệt tại sự kiện, các phòng trải nghiệm tiếng ồn giữa các tầng rất phổ biến, đây là cơ hội tốt để khách tham quan có thể hiểu được lập trường của nhau khi đi lên đi xuống tầng trên và tầng dưới, trở thành người gây hại (가해자) và trở thành nạn nhân (피해자).

However, the most important thing to solve these regional problems is a feeling of empathy (공감) and consideration (배려) for each other. Recently, in cities, the issue of inter-floor noise in apartment houses (공동주택에서의 층간소음 문제) is emerging as a new regional problem, and as a new alternative to solve this, an inter-floor noise experience event (층간소음 체험행사) has been opened and attracting attention. Under the theme of “Inter-floor noise, we can solve it together,” the Seoul Metropolitan Government held the Inter-floor Noise Empathy Expo (층간소음 공감 엑스포), which allows you to see, feel, and experience inter-floor noise and induce autonomous solutions. In particular, the inter-floor noise experience center was popular at the event, which was a good opportunity for visitors to understand each other's position, becoming perpetrators (가해자) and victims (피해자) as they went upstairs and downstairs.

 

이처럼 지역의 문제를 원만하게 해결하기 위해서는 공감과 대화를 통해 다양한 사람이나 기관의 입장을 살펴보고, 타협 통해 합의에 도달할 있도록 노력하는 것이 가장 중요하다.


입장 = lập trường / position
살펴보다 = tìm hiểu / look at
타협 = thỏa hiệp / compromise

Để giải quyết vấn đề của mỗi khu vực một cách suôn sẻ như vậy, điều quan trọng nhất là tìm hiểu lập trường của nhiều người hoặc tổ chức thông qua sự đồng cảm và đối thoại và nỗ lực để đạt được thỏa thuận thông qua thỏa hiệp.

In order to smoothly solve problems in each region, it is most important to look at the positions of various people and institutions through empathy and dialogue, and to try to reach an agreement through compromise.

No comments:

Powered by Blogger.