A/N-(았/았)으면 좋겠다 grammar = I wish, it would be nice if ~express one's desire, wish, or hope


L1.36 A/V-(으)면 좋겠다 and A/V-았/었으면 좋겠다 grammar = I wish, it would be great/nice if ~express desire, wish, or hope that has not been realized

Usage:
- (으)면 좋겠다 is used to express one’s desire, wish, or hope that has not been realized, but is realistic and may actually happen = I wish, I hope, I want to

- 았/었으면 좋겠다 indicates a stronger degree of hope or desire that is unrealizable or opposite to the present = I wish I had, it would be great/nice if

Ngữ pháp A/V-(으)면 좋겠다 and A/V-았/었으면 좋겠다:
- (으)면 좋겟다 Diễn đạt ước muốn hay hi vọng của người nói về một điều gì đó chưa thực hiện được ở hiện tại, nhưng thực tế và có thể đạt được = giá mà, ước gì, hi vọng là

- 았/었으면 좋겠다 diễn đạt mức độ hi vọng hay ước muốn mạnh mẽ hơn mà đối lập với thực tại hay không thể thành hiện thực được.


Verb + (으)면 좋겠다 or 았/었으면 좋겠다

오다 -- 오면 좋겠다 -- 왔으면 좋겠다
있다 - 있으면 좋겠다 -- 있었으면 좋겠다
만나다 -- 만나면 좋겠다 -- 만났으면 좋겠다
쓰다 -- 쓰면 좋겠다 -- 썼으면 좋겠다
*듣다 -- 들으면 좋겠다 -- 들었으면 좋겠다
*부르다 -- 부르면 좋겠다 -- 불렀으면 좋겠다
*알다 -- 알면 좋겠다 -- 알렀으면 좋겠다
알리다 -- 알리면 좋겠다 -- 알렸으면 좋겠다

Adjective + (으)면 좋겠다 or 았/었으면 좋겠다

많다 -- 많으면 좋겠다 -- 많았으면 좋겠다
시원하다 -- 시원하면 좋겠다 -- 시원했으면 좋겠다
*덥다 -- 더우면 좋겠다 -- 더웠으면 좋겠다
*가볍다 -- 가벼우면 좋겠다 -- 가벼웠으면 좋겠다

Noun + 이면 좋겠다 or 었/였으면 좋겠다

학생 -- 학생이면 좋겠다 -- 학생이었으면 좋겠다
의사 -- 의사이면 좋겠다 -- 의사였으면 좋겠다
사장님 -- 사장님이면 좋겠다 -- 사장님이었으면 좋겠다
Examples

*(으)면 좋겟다 = I wish, I hope, I want to

1. 돈이 많으면 좋겠어요.
I wish I have a lot of money.

2. 내년에 졸업하면 좋겠어요.
I hope to graduate in the next year.

3. 그에 대해 좀 더 자세히 알면 좋겠다.
I want to know more about him.

4. 주말에 비가 안 오면 좋겠어요.
I hope it doesn't rain in the weekend.

5. 이번 방학에는 여행을 가면 좋겠어요.
I wish to go on a trip this vacation.


*았/었으면 좋겟다 = I wish I was/had/could, it would be nice if (opposite to the present or unrealizable)

1. 차가 있었으면 좋겠어요.
I wish I had a car. (I don't have a car now)

2. 돈이 많았으면 좋겠어요.
I wish I had a lot of money. (I don’t have money now)

3. 노래를 못해요. 노래를 잘했으면 좋겠어요.
I can't sing well. I wish I could sing well.

4. 내 몸매가 좋았으면 좋겠다.
I wish I was in good shape.

5. 내가 새였으면 좋겠다.
I wish I were a bird.

6. 날씨가 덜 더웠으면 좋겠어요.
I wish the weather was less hot.

7. 좋은 소식을 들었으면 좋겠어요. 
I wish I could hear good news.

8. 신께서 제 기도를 들어주었으면 좋겠어요.
I wish God would listen to my prayers.

9. 몇 살에 결혼하고 싶어요?
- 30살 전에 결혼했으면 좋겠어요
At what age do you want to get married?
- I wish I would get married before I am 30.

10. 이번 방학에 뭐 할 거예요?
- 친구와 바다에 갈 거예요. 방학이 빨리 왔으면 좋겠어요.
What will you do this vacation?
- I will go to the beach with my friend. I wish vacation could come sooner.

1 comment:

Powered by Blogger.