L1G54 A/V-(으)면 grammar = if, once, when ~state a condition or express a supposition

L1G54 A/V-(으)면 grammar = if, once, when ~state a condition or express a supposition

Usage:
- Used when (1) stating a condition about a fact, something occurred daily/repeatedly, or (2) expressing a supposition = if, once, when
- Past tense can’t come before -(으)면.
- When an action only occurs once, -(으)ㄹ 때  is used. (example 4)
- When expressing a supposition, 혹시, 만약 and 만일 can also be used to emphasize the supposition. (example 7)
- When the subjects of the 1st and 2nd clauses are different, the particle following the subject of the 1st clause changes from 은/는 to 이/가. (example 5)

Ngữ pháp A/V-(으)면:
- Sử dụng khi (1) đưa ra điều kiện về một sự việc hay một điều gì đó xảy ra hàng ngày hay mang tính lặp lại, hoặc (2) đưa ra một giả định nào đó về một sự việc ko chắc chắn.
- Thì quá khứ ko được dùng trước -(으)면
- Khi một sự việc xảy ra chỉ 1 lần, thì -(으)ㄹ 때 được sử dụng.
- Khi diễn đạt giả định thì 혹시, 만약  và 만일 cũng có thể được sử dụng kèm để nhấn mạnh giả định.
- Khi chủ ngữ của vế 1 và 2 khác nhau thì trợ từ của chủ ngữ vế 1 chuyển từ 은/는 sang 이/가

Words ending in vowel or ㄹ + 면:
가다 → 가면
바쁘다 → 바쁘면
만나다 → 만나면
공부하다 → 공부하면
*살다 → 살면
*만들다 → 만들면

Words ending in consonant + 으면:
먹다 → 먹으면
있다 → 있으면
*듣다 → 들으면
*덥다 → 더우면
*낫다 → 나으면
*짓다 → 지으면

Examples
1. 컴퓨터를 많이 하면 눈이 아파요.
If you send too much time on computer, you will hurt your eyes.
2. 나는 기분이 좋으면 춤을 춰요.
When I am in a good mood, I dance.
3. 돈을 많이 벌면 새로운 자동차를 살 거예요.
If I make a lot of money, I will buy a new car.
4. 어제 영화를 보면 울었어요. (x) → 어제 영화를 볼 때 울었어요. (o)
I cried when I watched a movie yesterday.
5. 동생이 이야기하면 친구들이 웃어요.
When my brother tells a story, his friends laugh.
6. 주말에 보통 뭐 해요?
- 날씨가 좋으면 등산을 해요.
What do you normally do on the weekend?
- If the weather is nice, I go hiking.
7. 만약 결혼하면 어디에서 살 거예요?
- 회사 근처 아파트에서 살려고 해요.
When will you live once you get married?
- I plan to live in an apartment near the company.
L1G54 A/V-(으)면 grammar = if, once, when ~state a condition or express a supposition L1G54 A/V-(으)면 grammar = if, once, when ~state a condition or express a supposition Reviewed by Korean Topik on 11/12/2018 Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.