L1G55 V-(으)려면 grammar = if you want/ intend to…then you should…

L1G55 V-(으)려면 grammar = if you want/ intend to…then you should…


Usage:
- It is the shortened form of  V-(으)려고 하면, which is used to express a plan or intention to do something in the 1st clause and the condition to fulfil the plan or intention in the 2nd clause = if you want/ intend to… then you should...
- The 2nd clause is often ended in V-아/어야 해요, V-(으)면 돼요, V-(으)세요, 이/가 필요해요, and -는 게 좋아요.

Ngữ pháp V-(으)려면:
- Ngữ pháp này là dạng rút gọn của V-(으)려고 하면, mà được dùng để diễn đạt một kế hoạch hay ý định làm một việc gì đó ở mệnh đề trước và điều kiện để hoàn thành kế hoạch hay ý định đó ở mệnh đề sau = nếu bạn muốn … thì bạn phải...
- Mệnh đề sau thường kết thúc bằng V-아/어야 해요, V-(으)면 돼요, V-(으)세요, 이/가 필요해요, và -는 게 좋아요.


Verb ending in vowel or ㄹ + 려면:
가다 → 가려면
만나다 → 만나려면
공부하다 → 공부하려면
*살다 → 살려면
*놀다 → 놀려면


Verb ending in consonant + 으려면:
먹다 → 먹으려면
받다 → 받으려면
*듣다 → 들으려면
*돕다 → 도우려면
*낫다 → 나으려면


Examples
1. 피아노를 잘하려면 연습을 많이 해야 해요.
If you want to play piano well, you have to practice a lot.
2. 빨리 부산에 가려면 KTX를 타세요.
If you want to go to Busan quickly, then take the KTX.
3. 우리 어머님을 만나려면 주말에 우리 집에 가세요.
If you want to meet my mother, then come to my home on weekend.
4. 감기가 걸리지 않으려면 코트를 입으세요.
If you don’t want to get a cold, then please wear a coat.
5. 이 식당에서 식사하시려면 예약을 하셔야 합니다.
If you intend to have a meal in this restaurant, you have to book in advance.
6. 한국말을 잘하고 싶어요.
- 한국말을 잘하려면 매일 한국말로만 이야기하세요.
I want to speak Korean well.
- If you want to speak Korean well, then only speak Korean every day.
7. 시간표를 자주 잊어버려요.
- 잊어버리지 않으려면 메모를 쓰세요.
I often forget my schedule.
- If you don’t want to forget your schedule, try to write a memo.
L1G55 V-(으)려면 grammar = if you want/ intend to…then you should… L1G55 V-(으)려면 grammar = if you want/ intend to…then you should… Reviewed by Korean Topik on 11/15/2018 Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.