L1G58 A/V-(으)ㄹ 거예요 grammar = (2) think, will… ~express a supposition based on a basis

L1G58 A/V-(으)ㄹ 거예요 grammar = (2) think, will… ~express a supposition based on a basis

Usage:
- Express a supposition based on a basis like something heard or seen or a personal experience = think, will…
- When used to indicate supposition, -(으)ㄹ 거예요 can’t used in question form. -(으)ㄹ까요? Is used in this case.
- See another usage at: L1G05 Future Tense in Korean = V-(으)ㄹ 거예요

Ngữ pháp A/V-(으)ㄹ 거예요:
- Diễn đạt một giả định dựa trên cơ sở như thứ gì đó nghe được, thấy được, hay kinh nghiệm cá nhân = nghĩ là, sẽ …
- Khi sử định để đưa ra giả định thì ngữ pháp này ko được dùng ở dạng câu hỏi mà -(으)ㄹ까요? được dùng trong trường hợp này.
- Cách dùng khác: L1G05 Future Tense in Korean = V-(으)ㄹ 거예요


Word ending in vowel or ㄹ + -ㄹ 거예요:
사다 → 살 거예요.
바쁘다 → 바쁠 거예요.
만들다 → 만들 거예요.
길다 → 길 거예요.

Wording ending in a consonant + -을 거예요:
먹다 → 먹을 거예요.
입다 → 입을 거예요.
*듣다 → 들을 거예요.
*가깝다 → 가까울 거예요.
*덥다 → 더울 거예요.

Examples:
1. 그 옷을 입으면 더울 거예요.
If you wear that clothes, you will feel hot.
2. 제 생각은 보라색 티셔츠가 잘 어울릴 거예요.
I think the violet t-shirt suits you well.
3. 7시니까 미라 씨는 벌써 퇴근했을 거예요.
I think Mira has already left work because it’s 7:00 pm.
4. 내가 이 옷을 입으면 멋있을까요?
- 네, 멋있을 거예요.
Do you think these clothes will look good on me?
- Yes, I think you will look nice.
5. 여기에서 학교까지 버스가 있어요?
- 네, 그렇지만 대기 시간이 길어서 지하철이 더 편할 거예요.
Is there a bus going from here to school?
- Yes, but the waiting time is long, so (I think) the subway will be more convenient.
6. 마이 씨가 결혼했어요?
- 왼손에 반지를 끼었으니까 결혼했을 거예요.
Is Mai married?
- She has a ring on her left hand, so I think she’s married.
7. 거기까지 시간이 많이 걸릴까요?
- 지금 퇴근 시간이니까 시간이 좀 걸릴 거예요.
Does it take time to go here?
- Since it’s the rush hour now, it will take time.
L1G58 A/V-(으)ㄹ 거예요 grammar = (2) think, will… ~express a supposition based on a basis L1G58 A/V-(으)ㄹ 거예요 grammar = (2) think, will… ~express a supposition based on a basis Reviewed by Korean Topik on 11/24/2018 Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.