KIIP 5 U17.2 How are the 1st and 60th Birthdays celebrated in Korea/ Tổ chức sinh nhật ở Hàn Quốc


(문화) 17. 한국의 여러 가지 의례= Various ceremonies in Korea/ Các nghi lễ ở Hàn Quốc

KIIP 5 Bài 172. 한국에서는 생일잔치를 어떻게 할까?/ Tổ chức sinh nhật 1 tuổi và mừng thọ 60 ở Hàn Quốc / How are the 1st and 60th birthdays celebrated in Korea?

한국에서는 생일에 대개 가족이나 친구들이 함께 모여 식사를 하고 선물을 주고 받으며 생일을 축하한다. 생일에는 일반적으로 미역국 끓여 먹는다. 한국에서는 아이를 낳은 산모 미역국을 먹으면서 몸을 회복하는데, 생일에 먹는 미역국에는 그때를 기념하며 부모에게 감사하는 의미가 담겨있다. 한국에서는 번째 생일과 60번째 생일에는 특별한 의미를 부여한다.

미역국 = canh rong biển / seaweed soup
산모 = mother / mẹ, sản phụ
몸을 회복하다 = phục hồi sức khỏe / recover health

Ở Hàn Quốc, vào ngày sinh nhật, các thành viên trong gia đình hoặc bạn bè sẽ tụ họp lại, cùng ăn cơm, tặng quà, nhận quà và chúc mừng sinh nhật (생일을 축하하다). Thông thường vào ngày sinh nhật sẽ ăn canh rong biển (미역국).  Ở Hàn Quốc, sản phụ mới sinh con sẽ ăn canh rong biển để phục hồi lại sức khỏe (몸을 회복하다), và vào ngày sinh nhật người ta sẽ ăn canh rong biển để nhớ về ngày mình được sinh ra và tỏ lòng biết ơn tới cha mẹ. Ở Hàn Quốc, ngày sinh nhật đầu tiên và sinh nhật lần thứ 60 có một chút ý nghĩa đặc biệt hơn.

In Korea, on birthdays, family members and friends usually gather together to eat and present gifts to celebrate birthdays (생일을 축하하다). On the birthday, people usually eat seaweed soup (미역국) by boiling it. In Korea, the mother who gave birth to a child recovers her body (몸을 회복하다) while eating seaweed soup, and seaweed soup eaten on their birthdays means to thank their parents in commemoration of that time. In Korea, the first and 60th birthdays are given more special meaning.
옛날에는 아니가 태어난 얼마 죽는 경우가 많았다. 그래서 아이가 태어난 100일만 되어도 그때까지 건강하게 자란 아이를 축하하기 위해 백일 잔치 벌였다. 시간이 지나 번째 생일을 맞이하면 돌잔치 갖는다. 이날에는 가족과 친구들이 모여 음식을 먹으며 건강하게 자란 아이를 축하해 준다. 특히 돌잔치에서는 돌잡이 행사를 치르며 즐거워한다.

백일 잔치 = tiệc mừng 100 ngày tuổi / a party given to a hundred-day-old baby
= 1 tuổi / 1 year old, the 1st year
돌잔치 = tiệc thôi nôi, sinh nhật 1 tuổi / first-birthday party
돌잔치를 갖다 = tổ chức sinh nhật 1 tuổi / to celebrate the first-birthday party
돌잡이를 치르다 = cho bé chọn đồ vật để dự đoán tương lai / let the child choose an object to predict the future

Ngày xưa, có nhiều đứa trẻ sinh ra chưa được bao lâu thì bị chết. Do đó, khi đứa trẻ sinh ra được 100 ngày, người ta tổ chức tiệc 100 ngày (백일 잔치) để chúc mừng cho đứa bé đó đã sống khỏe mạnh trong suốt 100 ngày qua. Thêm một thời gian nữa, vào ngày sinh nhật đầu tiên ( 번째 생일), người ta tổ chức tiệc thôi nôi (돌잔치). Vào ngày này, gia đình và bạn bè tụ họp lại ăn uống và chúc mừng cho đứa bé đã sống khỏe mạnh. Đặc biệt trong ngày tiệc thôi nôi, tiệc chọn đồ vật để dự đoán tương lai (돌잡이 행사를 치르다) của đứa bé diễn ra rất vui.

In the old days, children often died shortly after birth. So, a hundred-day feast (백일 잔치) was held to celebrate the child who had grown up healthily until 100 days after the birth of the child. When the time passes, to celebrate the first birthday ( 번째 생일), the 1st birthday party (돌잔치) is held. On this day, family and friends gather to celebrate the healthy child who grew up eating. Especially, at the first birthday party, they take part in an object-selecting game to predict the child future (돌잡이 행사를 치르다) and have fun.


돌잡이 = an object-selecting game to predict the child future
태어나서60번째 맞이하는 생일을 환갑이라고한다. 평균 수명 짧던 옛날에는 사람이 환갑 때까지 사는 것만 해도 이라고 생각했다. 그래서 부모가 환갑을 맞이하면 자녀들은 잔치 열어 부모가 오래 사라기를 기원했다. 평균 수명이 길어진 요즘에는 환갑 잔치보다는 70번째 생일인 칠순 잔치를 크게 여는 경우가 많아지고 있다.

환갑 = tiệc mừng thọ 60 tuổi / the 60th birthday party, Hwangab
수명 = tuổi thọ / lifespan, age
= phúc lớn / good fortune
잔치 = tiệc / party
칠순 잔치 = tiệc mừng thọ 70 tuổi / the 60th birthday party

Hwangab (환갑) là lễ mừng sinh nhật lần thứ 60 hay lục tuần. Ngày xưa, tuổi thọ trung bình thấp (평균 수명), do đó ai sống được đến 60 tuổi đã được cho là có phúc lớn ( ). Do đó, khi bố mẹ được 60 tuổi, con cái tổ chức tiệc mừng thọ 60 để cầu mong bố mẹ mình sống lâu hơn nữa. Ngày nay tuổi thọ con người tăng lên, do đó so với tiệc mừng thọ 60 (환갑 잔치) thì tiệc mừng sinh nhật lần thứ 70  (칠순 잔치) được nhiều người tổ chức to hơn.

The 60th birthday after birth is called Hwangab (환갑). In the old days when life expectancy (평균 수명) was short, people thought it was a great blessing ( ) to live until their 60th birthday. So, when the parents reached their 60th birthday, the children held a feast and wished their parents a long time to go. Nowadays, the life expectancy is longer, and more often, the 70th birthday (칠순 잔치) is celebrated bigger rather than the 60th birthday party (환갑 잔치).


>> 돌잔치에 때는 어떤 선물을 준비해야 할까? / Đi dự lễ thôi nôi thì nên chuẩn bị quà gì?/ What kind of gift do you need to bring to the 1st birthday party?

한국에서는 돌을 맞이한 아이에게 금반지를 선물하는 경우가 많다. 금은 세월이 지나도 변하 않는다. 금반지는 아이가 금처럼 가치 있고 순수한 모습으로 말고 자라라는 의미를 담고 있다. 돌잔치에 받는 금반지를 모아 아이가 결혼할 결혼반지로 만들어 주기도 한다. 금값이 크게 오른 요즘에는 금반지 대신 축의금을 내는 경우도 많다.

= 1 tuổi / 1st age
금반지 = nhẫn vàng / gold ring
세월 = thời gian, ngày tháng / (long) time, many years
변하다 = thay đổi / change
순수하다 = thuần khiết / pure, innocent

Ở Hàn Quốc, người ta thường chuẩn bị nhẫn vàng (금반지) làm quà cho đứa bé khi nó được 1 tuổi. Vàng không bị thay đổi theo thời gian. Nhẫn vàng có ý nghĩa là mong đứa bé cũng giống như vàng luôn có giá trị và giữ mãi hình dáng thuần khuất ban đầu không chị thay đổi và sống tốt. Người ta còn góp những chiếc nhẫn vàng nhận được trong tiệc thôi nôi để chuẩn bị nhẫn cưới cho đứa bé khi nó kết hôn. Ngày nay giá vàng tăng nhiều nên thay vì nhẫn vàng nhiều người gửi tiền mừng (축의금) để chúc mừng.

In Korea, gold rings (금반지) are often given to children who have received his/her first age. Gold does not change well over time. The gold ring contains the meaning that a child grows well as a valuable and pure figure like gold. The gold ring received at the first birthday party is also made into a wedding ring when the child marries. Nowadays, the price of gold has risen significantly, so many people give congratulatory money (축의금) instead of gold rings.

No comments:

Powered by Blogger.