KIIP 5 U35.1 How foreigners' rights are protected through litigation in Korea/ Bảo vệ quyền lợi người nước ngoài thông qua tố tụng ở Hàn


() 35. 권리 침해에 대한 구제와 보호= Relief and protection against infringement of rights / Cứu trợ và bảo vệ chống xâm phạm quyền lợi

KIIP 5 Bài 35.1 소송을 통해 어떻게 권리를 보호받을 있을까?/ Bảo vệ quyền lợi người nước ngoài thông qua tố tụng ở Hàn/ How foreigners' rights are protected through ligitation in Korea?


외국인이 한국에서 살아가면서 다른 사람들과 분쟁을 겪는 일이 발생할 있다. 분쟁 해결되지 않을 경우에 법의 도움을 받아서 보다 공정하게 해결하고 자신의 권리를 보호받을 있다.

분쟁 = tranh chấp / conflict, dispute

Khi sống ở Hàn Quốc, người nước ngoài có thể gặp phải tranh chấp với người khác. Trong trường hợp tranh chấp không được giải quyết tốt, có thể được giải quyết công bằng hơn với sự giúp đỡ của pháp luật và bảo vệ quyền lợi của bản thân.

It is possible for foreigners to have conflict with other people while living in Korea. If disputes are not resolved well, they can settle them more fairly with the help of law and protect their rights.

법을 통해 권리를 보장받는 대표적인 방법은 소송 이다. 소송은 법원의 재판을 통해 분쟁을 해결하는 방식이다. 개인들 간의 재산 문제나 가족 문제로 분쟁이 발생한 경우 분쟁의 당사자 소송을 통해 법원의 판결을 요청할 있다. 또한, 국가의 행위 인해 직접적인 피해를 입거나 세금 등을 과도하게 납부하게 되었을 때에는 피해 당사자가 국가를 상대로 소송을 제기할 있다. 소송이 제기되면 법원의 판사는 당사자들의 주장 듣고 법률에 따라 판결을 내려 분쟁을 해결한다.

소송 = tố tụng, tranh tụng / lawsuit, litigation
당사자 = đương sự / victim
행위 = hành vi / action
과도하게 = quá mức / excessively
소송을 제기하다 = khởi kiện, đệ đơn kiện / file a lawsuit
주장 = tranh luận, chủ trương / argument

Cách tiêu biểu để bảo đảm quyền lợi thông qua luật là qua tố tụng (소송). Tố tụng là phương thức giải quyết tranh chấp thông qua phán quyết của tòa án. Trong trường hợp xảy ra tranh chấp do vấn đề tài sản cá nhân hoặc vấn đề gia đình, đương sự tranh chấp (분쟁의 당사자) có thể yêu cầu phán quyết của tòa án thông qua tố tụng. Ngoài ra, nếu bị thiệt hại trực tiếp do hành vi của nhà nước (국가의 행위) hoặc do nộp thuế quá mức, người bị hại có thể khởi kiện nhà nước (국가를 상대로 소송을 제기하다). Nếu một vụ kiện được đệ trình, thẩm phán sẽ lắng nghe tranh luận của các bên và đưa ra phán quyết theo luật để giải quyết tranh chấp.

A representative way to secure rights through law is through lawsuit (소송). Lawsuit is a method of resolving disputes through court trials. In the event of a dispute over property or family issues between individuals, the parties to the dispute may request a court decision through litigation. In addition, when direct damage is caused by the nation actions (국가의 행위) or excessive taxes are paid, the victim may file a lawsuit against the state (국가를 상대로 소송을 제기하다). When a lawsuit is filed, the judge of the court listens to the arguments of the parties and makes a decision in accordance with the law to settle the dispute.


일반적으로 소송 과정에서는 변호사와 같은 법률전문가 도움을 받는 경우가 많다. 하지만 비용 등의 문제로 변호사를 구하는데 어려움이 있다면 대한법률구조공단 같은 공익적인 기구 등을 통해서도 법적 도움을 받을 있다.

법률전문가 = chuyên gia pháp lý / legal expert
대한법률구조공단 = Tổng công ty trợ giúp pháp lý Hàn Quốc / Korea Legal Aid Corporation (KLAC)
공익적인 기구 = tổ chức công ích / public-interest organization

Nhìn chung, trong quá trình tranh tụng, có nhiều trường hợp phải nhờ chuyên gia pháp lý (법률전문가) như luật sư hỗ trợ. Tuy nhiên, nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm luật sư do các vấn đề như chi phí, bạn cũng có thể nhờ trợ giúp pháp lý thông qua các tổ chức công ích như Tổng công ty trợ giúp pháp lý Hàn Quốc (대한법률구조공단).

In general, legal experts (법률전문가) such as lawyers are often assisted in the process of litigation. However, if it is difficult to find a lawyer due to problems such as costs, legal help can be obtained through public-interest organizations such as the Korea Legal Aid Corporation (대한법률구조공단).


물론, 모든 분쟁을 재판으로 해결하는 것이 최선은 아닐 있다. 왜냐하면 재판을 통한 해결은 많은 시간과 비용을 필요로 하고, 재판에 참여하는 당사자들에게 고통을 수도 있기 때문이다. 따라서 가급적 재판까지 가지 않고 당사자 간의 대화 타협으로 원만하게 문제를 해결하려고 노력하는 것이 바람직하다.

대화 = đối thoại / conversation, dialogue
타협 = thảo hiệp / compromise
원만하게 = một cách tốt đẹp, hài hòa / satisfactorily, smoothly

Tất nhiên, việc giải quyết tất cả các tranh chấp bằng phiên tòa có thể không phải là tốt nhất. Bởi vì việc giải quyết thông qua phiên tòa cần rất nhiều thời gian và chi phí, và có thể gây đau khổ cho các bên tham gia phiên tòa. Vì vậy, nếu có thể, việc cố gắng giải quyết vấn đề một cách tốt đẹp thông qua đối thoại và thỏa hiệp (대화와 타협) giữa các bên là điều mong muốn.

Of course, it may not be best to settle all disputes by trial. Because settlement through trial requires a lot of time and money, and may cause pain to the parties involved in the trial. Therefore, it is desirable to try to resolve the issue smoothly through dialogue and compromise (대화와 타협) between the parties without going as far as possible.


>> 대한법률구조공단 이용하기 / How to get help from ‘ Korea Legal Aid Corporation-KLAC’ / Nhận trợ giúp từ KLAC như thế nào?

Korea Legal Aid Corporation-KLAC
대한법률구조공단은 경제적으로 어렵거나 법을 모르기 때문에 법의 보호를 제대로 받지 못하는 사람들이 적법한 절차에 의하여 정당한 권리를 보호받을 있도록 하기 위한 기관이다.

적법하다 = hợp pháp / legal

Korea Legal Aid Corporation là một cơ quan được thành lập để đảm bảo rằng những người không được pháp luật bảo vệ vì khó khăn về kinh tế hoặc không biết luật có thể nhận được các quyền hợp pháp của họ thông qua các thủ tục hợp pháp.

The Korea Legal Aid Corporation is an organization designed to ensure that people who are not properly protected by the law because of economic difficulties or do not know the law can receive their legitimate rights through due process.


법률이나 소송관련 상담은 누구나 무료로 받을 있으며, 나아가 한국어에 서툴러 소송에 어려움을 겪고 있는 외국인이라면 민사나 형사 등의 사건소송 대리까지도 도움 받을 있다.

서투르다 = ko thành thạo / poor at

Bất kỳ ai cũng có thể nhận được tư vấn pháp lý hoặc liên quan đến kiện tụng miễn phí và nếu người nước ngoài gặp khó khăn trong việc kiện tụng do không biết tiếng Hàn, họ cũng có thể nhận được trợ giúp trong các tố tụng dân sự hay hình sự.

Anyone can receive legal or litigation-related counseling for free, and if a foreigner is having difficulty in litigation due to his lack of Korean language, he can also get help in case of a civil or criminal case.


공단의 법률 구조를 받기 위해서는 우선 공단사무실을 방문하여 상담을 받아야 하는데, 이때 자신이 가지고 있는 관련 서류를 모두 가지고 오는 것이 좋다. 직접 방문이 어려운 경우라면 홈페이지를 통해 사이버상담을 받을 수도 있다

Để nhận được sự hỗ trợ pháp lý của KLAC, trước tiên bạn phải đến văn phòng tổng công ty để tham khảo ý kiến, và nên mang theo đầy đủ các giấy tờ liên quan mà bạn có. Nếu khó đến trực tiếp, bạn có thể nhận tư vấn online qua mạng qua trang web của công ty .

In order to receive legal aid of the Corporation, he/she must first visit the Corporation's office for consultation, and it is advisable to bring all the relevant documents that you have. If it is difficult to visit in person, you can receive cyber counseling through the website.

No comments:

Powered by Blogger.