KIIP 5 U35.2 Organizations help protect foreigners' rights in Korea/ Cơ quan giúp bảo vệ quyền lợi người nước ngoài ở Hàn Quốc?


() 35. 권리 침해에 대한 구제와 보호= Relief and protection against infringement of rights / Cứu trợ và bảo vệ chống xâm phạm quyền lợi

KIIP 5 Bài 35.2 권리 보호를 위해 도움을 주는 기관은 어디일까?/ Các cơ quan giúp bảo vệ quyền lợi người nước ngoài tại Hàn Quốc/ Organizations help protect foreigners' rights in Korea?


한국은 민주주의 국가로서 국민의 권리를 보호하기 위해 여러 제도를 만들어 두고 있다. 따라서 개인은 자신의 권리뿐만 아니라 타인의 권리를 보호하기 위해 이러한 제도를 이해하고 적극적으로 활용할 필요가 있다.

Là một quốc gia dân chủ, Hàn Quốc có một số thể chế để bảo vệ quyền của người dân. Vì vậy, mỗi cá nhân cần hiểu và tích cực sử dụng các hệ thống này để bảo vệ không chỉ quyền lợi của mình mà còn quyền lợi của người khác.

As a democratic country, Korea has a number of systems to protect the rights of its people. Therefore, each individual needs to understand and actively utilize these systems to protect not only their own rights but also the rights of others.

국가인권위원회 모든 사람들이 갖는 기본적인 인권을 보호하기 위한 국가기관 이다. 국가기관이나 회사 또는 다른 사람 등에 의해 차별을 받았거나 부당한 대우 등의 인권침해 당한 사람은 국가인권위원회에 상담, 조사, 구제 등을 요청하여 도움을 받을 있다. 인권 침해 사실이 있다고 판단될 경우 국가인권위원회는 인권을 침해한 당사자에게 문제를 개선하도록 권고한다.

국가인권위원회 = Ủy ban nhân quyền quốc gia / National Human Rights Commission of Korea (NHRCK)
부당한 대우 = đối xử bất công / unfair treatment
인권침해 = xâm phạm nhân quyền / human rights violation
상담 = tư vấn / counseling
조사 = điều tra / investigation
구제 = cứu trợ / relief
권고하다 = khuyến cáo / recommend

Ủy ban Nhân quyền Quốc gia Hàn Quốc (NHRCK - 국가인권위원회) là một tổ chức nhà nước nhằm bảo vệ các quyền con người cơ bản của tất cả mọi người. Một người bị cơ quan nhà nước, công ty hoặc người khác phân biệt đối xử hoặc bị vi phạm nhân quyền (인권침해) như đối xử bất công (부당한 대우), có thể nhận được sự trợ giúp bằng cách yêu cầu tham vấn, điều tra hoặc cứu trợ (상담, 조사, 구제) từ Ủy ban Nhân quyền Quốc gia. Nếu xác định có vi phạm nhân quyền, NHRCK khuyến cáo người vi phạm nhân quyền cải thiện vấn đề.

The National Human Rights Commission of Korea (NHRCK- 국가인권위원회) is a government agency to protect the basic human rights of all people. A person who has been discriminated against by a government agency, company or other person, or has been subjected to human rights violations (인권침해), such as unfair treatment (부당한 대우), can seek help by asking the NHRCK for counseling, investigation or relief (상담, 조사, 구제). If it is deemed that there is a violation of human rights, the NHRCK recommends the person who has violated human rights to improve the problem.


국민권익위원회 부패 방지 국민의 권익 보호와 구제를 위한 국가기관이다. 국가기관의 잘못으로 인해 피해를 입은 국민은 국민권익위원회에 문제를 제기하 자신이 입은 피해의 구제를 요청할 있다.

국민권익위원회 = Ủy ban Chống tham nhũng và Lợi ích Quốc gia/ Korean Anti-Corruption and Civil Rights Commission
부패 = tham nhũng / corruption
권익 = lợi ích / interests
제기하다 = đệ đơn, đệ trình / file, raise

Ủy ban Chống tham nhũng và lợi ích Quốc gia (국민권익위원회) là một cơ quan nhà nước để ngăn chặn tham nhũng (부패 방지), bảo vệ quyền lợi và cứu trợ người dân. Những người dân bị thiệt hại do lỗi của cơ quan nhà nước có thể đưa ra vấn đề với Ủy ban Quyền lợi Quốc gia và yêu cầu cứu trợ thiệt hại mà họ phải chịu.

The Anti-Corruption and Civil Rights Commission (국민권익위원회) is a government agency for the prevention of corruption (부패 방지) and the protection and relief of people's rights and interests. The people affected by the wrongdoings of government agencies can file the issue to the Anti-Corruption and Civil Rights Commission and ask for relief from the damage they suffered.


한편, 최근에는 소비자가 물건을 사거나 서비스를 이용하는 과정에서 부당한 피해를 입는 경우도 자주 발생하고 있다. 한국소비자원에서는 소비자를 대신해서 판매자를 상대로 소비자의 권리를 지켜주는 활동을 하고 있다. 피해를 입은 소비자는 구체적인 피해 사실을 한국소비자원에 알려서 상담을 받거나 피해를 구제받을 있다.

한국소비자원 = Cơ quan tiêu dùng Hàn Quốc / Korea Consumer Agency

Mặt khác, trong thời gian qua, thường xuyên xảy ra trường hợp người tiêu dùng bị thiệt hại không đáng có khi mua hàng hóa, sử dụng dịch vụ. Cơ quan tiêu dùng Hàn Quốc (한국소비자원) thay mặt người tiêu dùng tham gia vào các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng đối với người bán. Người tiêu dùng bị thiệt hại có thể được tư vấn hoặc cứu trợ thiệt hại bằng cách thông báo cho Cơ quan người tiêu dùng Hàn Quốc về những thiệt hại cụ thể.

On the other hand, in recent years, there are frequent cases where consumers suffer unreasonable damage while buying goods or using services. Korea Consumer Agency (한국소비자원) is engaged in activities to protect consumers' rights against sellers on behalf of consumers. Damaged consumers can receive counseling or relief from damages by notifying the Korea Consumer Agency of specific damages.


특별히 이민자나 외국인의 권리를 보호하고 도움을 주기 위한 전문적인 기관들도 존재 한다. 지역에는 이민자나 외국인을 위한 지원센터 등과 같은 단체들이 많이 활동 하고 있다. 이들은 한국에 거주하는 외국인이나 이민자가 한국 사회에 적응하는 것을 돕기도 하고, 한국 생활 겪은 피해나 불이익이 있을 경우 그것을 회복할 있도록 상담, 소송 진행 등에서 도움을 주기도 한다. 외에도 지역에 있는 주민자치센터 같은 공공기관이나 시민단체 등에 문의하면 기본적인 도움을 받을 있다.

지원센터 = trung tâm hỗ trợ / help center
주민자치센터 = trung tâm tự trị cộng đồng / community service center
시민단체 = đoàn thể dân sự / civic group

Đặc biệt có các cơ quan chuyên môn để bảo vệ và giúp đỡ quyền lợi của người nhập cư và người nước ngoài. Ở mỗi khu vực, các tổ chức như trung tâm hỗ trợ (지원센터)người nhập cư và người nước ngoài đang hoạt động rất nhiều. Họ giúp người nước ngoài hoặc người nhập cư cư trú tại Hàn Quốc thích nghi với xã hội Hàn Quốc, cũng giúp họ tư vấn và tiến hành tố tụng để họ có thể khôi phục lại những thiệt hại hoặc bất lợi trong cuộc sống ở Hàn Quốc. Ngoài ra, bạn có thể nhận được sự giúp đỡ cơ bản nếu bạn hỏi các tổ chức công cộng hoặc đoàn thể dân sư như trung tâm tự trị cộng đồng ở mỗi khu vực.

There are also specialized institutions to protect and help the rights of immigrants and foreigners in particular. There are many organizations in each region, such as support centers (지원센터) for immigrants and foreigners. They help foreigners and immigrants living in Korea adapt to Korean society, and help them recover from any damage or disadvantage they have experienced during their lives in Korea, such as counseling and proceeding with lawsuits. In addition, basic help can be obtained by contacting public institutions or civic groups such as community service centers in each region.
National Human Rights Commission of Korea responses to COVID-19
>> 이민자 권리보호를 위해 노력하는 국가인권위원회 / National Human Rights Commission of Korea working to protect immigrant rights / Ủy ban Nhân quyền Quốc gia làm việc để bảo vệ quyền của người nhập cư

국가인권위원회는 2014 1 한국방송공사 지상파4 방송사 4 종합편성 방송채널에 대해 외국인에 대한 차별적인 표현 등이 방송되지 않도록 유의할 등을 권고하였다. 이는 인권위원회가 2013 5월부터 10월까지 지상파방송 4개사와 종합 편성방송 4 채널 35 방송 프로그램에 대한 모니터를 실시한 결과, 일부 프로그램 에서 정확한 사실에 근거하지 않거나, 출연자의 출신국가나 피부색 등에 대해 놀리 거나 비하하는 등의 차별적 표현을 사용해 특정 국가와 이주민에 대해 왜곡된 편견과 선입견을 불러일으킬 소지가 있었기 때문이다. 인권위원회는 이주민 외국인에 대한 차별적인 표현 등이 텔레비전을 통해 방송되지 않도록 유의할 것과 이를 방지할 있는 구체적인 방안을 마련할 것을 권고했다. <2014.01.10. 세계일보>

Ủy ban Nhân quyền Quốc gia đã khuyến nghị 4 đài truyền hình mặt đất (지상파 방송사) và 4 kênh truyền hình tổng hợp (종합편성 방송채널) bao gồm Tổng công ty Phát thanh truyền hình Hàn Quốc (KBS - 한국방송공사) vào tháng 1 năm 2014 không được phát sóng những biểu hiện mang tính phân biệt đối xử (차별적인 표현) với người nước ngoài…

In January 2014, the National Human Rights Commission of Korea recommended that 4 terrestrial broadcasters (지상파 방송사), including the Korea Broadcasting System (한국방송공사), and 4 comprehensive broadcasting channels (종합편성 방송채널), not to be broadcast discriminatory expressions (차별적인 표현) against foreigners…

No comments:

Powered by Blogger.