KIIP Level 2 Test Sample PDF | Đề Thi lớp KIIP 2 (2단계 평가)


KIIP Level 2 Test (사회통합프로그램 2단계 평가) is the exam designed to evaluate your Korean proficiency after finishing the KIIP Korean class level 2.

The KIIP Level 2 test is divided into 2 sections: paper test and interview test.

KIIP Level 2 Test = paper test (20 questions, 75 points) + interview test (5 questions, 25 points)  | pass score = over 60 points

The paper test is composed of a quiz test with 20 questions in 30 minutes. The quiz test will cover all vocabulary, grammar, and reading in the KIIP level 2 books with a total score of 75 points. That means you will get ~3.75 points for each correct answer.

The interview test has 5 questions with a total score of 25 points (5 score/question). You will be given a picture. The first 3 questions are about understanding the picture. The 2 next questions are about cultural understanding or your opinion about a topic.

To pass the test, you must score at least 60 out of 100 points.

However, if you fail the exam, you can auto-pass the test if retaking the class the 2nd time (without retaking the test).

Download KIIP Level 2 test sample 


Kỳ thi kết thúc lớp KIIP 2 (사회통합프로그램 2단계 평가) là kỳ thi đánh giá năng lực tiếng Hàn của bạn sau khi đã hoàn thành lớp KIIP 2 sơ cấp 2.

Đề thi giữa giai đoạn được chia làm 2 phần: phần thi giấy và thi phỏng vấn

Kỳ thi giữa giai đoạn = 20 câu trắc nghiệm (75 điểm) + 5 câu phỏng vấn (25 điểm) | trên 60 điểm thì đỗ.

Phần thi trắc nghiệm gồm 20 câu hỏi với tổng điểm là 75 điểm trong vòng 30 phút, tức ~3.75 điểm cho mỗi câu trả lời đúng. Nội dung của phần thi này bao gồm từ vựng, ngữ pháp, và đọc hiểu đã học ở lớp KIIP 2 sơ cấp 2.

Phần thi phỏng vấn gồm 5 câu hỏi với tổng điểm là 25. Trong đó 3 câu đầu là nội dung liên quan đến một hình ảnh. 2 câu còn lại hỏi về hiểu biết hay quan điểm của bạn về một chủ đề nào đó đã học ở lớp sơ cấp 2.

Để vượt qua kỳ thi, bạn phải đạt được ít nhất 60 điểm trong tổng số 100 điểm.

Bạn có thể tải Đề thi kết thúc lớp KIIP 2


-------------------------------------
You can practice the KIIP Level 2 ONLINE as follows:

I. KIIP 2 Paper Test | 2단계 평가 필기시험:

[1-3] 다음을 보고 (         ) 알맞은 것을 고르시오.

1. : 흐엉 씨는 취미가 뭐예요?
: 저는 (          )/ 좋아해요. 그래서 주말마다 산에 가요.
등산
수영
독서
요리

2. : , 밖에 눈이 많이 왔어요.
: 우리 나가서 같이 (                )/ 만들까요?
스키
눈싸움
눈사람
스케이트

3. : 복사를 하고 싶은데요, 어떻게 해요?
: 종이를 넣고 복사 버튼을 (                 ).
놓으세요
보내세요
누르세요
저장하세요

[4-5] (               ) 알맞은 것을 고르시오.

4. 친한 친구가 멀리 이사를 가서 정말 (               ).
아쉬워요
즐거워요
부끄러워요
자랑스러워요

5. 오늘 생일이라서 (      )/ 먹었어요.
팥죽
떡국
오곡밥
미역국

[6-8] (               ) 알맞은 것을 고르시오.

6. : 아침부터 머리가 아파요.
: 그럼 (          )/ 드세요. 그래도 계속 아프면 병원에 가고요.
두통약
해열제
소화제
설사약

7. : 지금 외국인등록증을 신청하면 언제 받을 있어요?
: (                  ) 2 이내에 받을 있을 겁니다.
벌써
아마
미리
아주

8. : 여기 오만 원짜리 지폐에 있는 사람은 누구예요?
: , 분은 (             )예요/이에요.
이순신
대통령
세종대왕
신사임당

[9-10] (             ) 알맞은 것을 고르시오.

9. 결혼해서 (                 ) 집을 빨리 구하고 싶어요.
사는
살을

10. 모르면 선생님에게 (        ) 보세요.
무러
묻어
물어
물으어

[11-12] 밑줄 부분이 틀린 것을 고르시오.

11.
일을 많이 하다가 피곤해요.
음악을 들으면서 산책을 해요.
장마철이기 때문에 비가 자주 와요.
공부를 하는데 밖이 너무 시끄러워요.

12.
가족들과 먹으러 김밥을 만들어요.
고향에 돌아가면 취직하고 싶어요.
저는 기분이 좋을 노래를 불러요.
친구가 한국에 와서 공항에 마중을 가요.

[13-16] (                       ) 알맞은 것을 고르시오.

13. : 옷이 저에게 어울릴까요?
: 글쎄요? 한번 (         ).
입지 못해요
입어 보세요
입으려고 해요
입은 적이 있어요

14. : 이렇게 기분이 좋아요?
: 이번에 과장으로 승진을 (     ).
할게요
해야 해요
했거든요
하기로 해요

15. : 가방 어때요? 제가 직접 만들었어요.
: , 정말 (                 ).
예쁘네요
예뻐져요
예쁠 거예요
예쁠 같아요

16. : 한국에서는 어른께 물건을 드릴 손으로 (                 ).
: 그래요? 몰랐어요. 알려줘서 고마워요.
드려 봤어요
드려도 돼요
드려야 돼요
드리려고 해요

[17-18] 다음의 내용과 같은 것을 고르시오.

17.
경복궁 관람
매주 월요일은 휴무일입니다.
경복궁 안에서는 뛰어다니거나 소리로 떠들면 됩니다.
경복궁 안에서는 담배를 피우면 됩니다.
경복궁 안에서는 음식물을 드시면 됩니다.
반려동물은 데리고 들어가면 됩니다.

월요일에 관람할 있습니다.
강아지를 데리고 들어갈 없습니다.
담배는 피울 없지만 음식은 먹어도 됩니다.
뛰어다녀도 되지만 소리로 떠들면 됩니다.

18.
한국에는 옛날부터 전해 내려오는 여러 가지 민간요법들이 있습니다. 코감기에 걸렸을 때는 머리맡에 양파를 놓아두세요. 그리고 파뿌리를 수건에 싸서 목에 감아 보세요. 두통이 있을 때는 생강즙이나 생강차를 드세요. 불면증이 있을 때는 마늘 즙을 머리맡에 두고 주무세요. 아마 효과가 있을 겁니다.

생강차는 두통에 좋습니다.
코감기에는 마늘즙이 좋습니다.
민간요법은 별로 효과가 없습니다.
양파를 머리맡에 두고 자면 잠이 옵니다.

[19-20] (                       ) 알맞은 것을 고르시오.

19.
우리 집은 학교에서 조금 멉니다. 저는 아침마다 버스를 타고 학교에 갑니다. (       ). 그래서 갈아타야 합니다. 나중에 학교와 가까운 곳으로 이사를 가고 싶습니다.

그렇지만 앞으로는 걸어서 다닐 겁니다.
하지만 다른 곳으로 이사는 겁니다.
그런데 학교까지 바로 가는 버스가 없습니다.
왜냐하면 지하철보다 버스가 편하기 때문입니다.

20.
저는 베트남에서 왔습니다. 한국에 5 정도 되었습니다. 베트남에 있을 꿈은 한국에서 일하는 것이었습니다. (                      ). 지금은 부산에 있는 작은 회사에 다니고 있습니다.

그런데 한국에서 취직할 없습니다.
그리고 지금은 베트남에 있는 회사에 다닙니다.
그렇지만 꿈을 포기하고 중국으로 돌아왔습니다.
그래서 한국 회사에 취직하려고 열심히 노력했습니다.


II. KIIP 2 Interview Test | 2단계평가 구술시험

[1-3] 다음 사진을 보고 질문에 대답하시오.

1. 이것은 무엇입니까?
2. 음식은 언제 먹습니까?
3. ○○ 나라에서 특별한 먹는 음식에 대해 이야기해 보세요.

[4] 다음 질문에 대답하시오.
4. 한국의 교육과정(초등학교, 중학교, 고등학교) 교육제도는 어떻습니까?
○○ 나라와 어떻게 다릅니까?

[5] 다음을 보고 자신이 좋아하는 드라마나 영화에 대해 이야기해 보시오.
좋아하는 드라마(영화) 제목이 뭐예요?
드라마(영화) 좋아해요?
어떤 내용이에요?

- . 수고하셨습니다. -

No comments:

Powered by Blogger.