KIIP Level 2 Test Sample PDF | Đề Thi lớp KIIP 2 (2단계 평가)


KIIP Level 2 Test (사회통합프로그램 2단계 평가) is the exam designed to evaluate your Korean proficiency after finishing the KIIP Korean class level 2.

The KIIP Level 2 test is divided into 2 sections: paper test and interview test.

KIIP Level 2 Test = paper test (20 questions, 75 points) + interview test (5 questions, 25 points)  | pass score = over 60 points

The paper test is composed of a quiz test with 20 questions in 30 minutes. The quiz test will cover all vocabulary, grammar, and reading in the KIIP level 2 books with a total score of 75 points. That means you will get ~3.75 points for each correct answer.

The interview test has 5 questions with a total score of 25 points (5 score/question). You will be given a picture. The first 3 questions are about understanding the picture. The 2 next questions are about cultural understanding or your opinion about a topic.

To pass the test, you must score at least 60 out of 100 points.

However, if you fail the exam, you can auto-pass the test if retaking the class the 2nd time (without retaking the test).

Download KIIP Level 2 test sample PDF


Kỳ thi kết thúc lớp KIIP 2 (사회통합프로그램 2단계 평가) là kỳ thi đánh giá năng lực tiếng Hàn của bạn sau khi đã hoàn thành lớp KIIP 2 sơ cấp 2.

Đề thi giữa giai đoạn được chia làm 2 phần: phần thi giấy và thi phỏng vấn

Kỳ thi giữa giai đoạn = 20 câu trắc nghiệm (75 điểm) + 5 câu phỏng vấn (25 điểm) | trên 60 điểm thì đỗ.

Phần thi trắc nghiệm gồm 20 câu hỏi với tổng điểm là 75 điểm trong vòng 30 phút, tức ~3.75 điểm cho mỗi câu trả lời đúng. Nội dung của phần thi này bao gồm từ vựng, ngữ pháp, và đọc hiểu đã học ở lớp KIIP 2 sơ cấp 2.

Phần thi phỏng vấn gồm 5 câu hỏi với tổng điểm là 25. Trong đó 3 câu đầu là nội dung liên quan đến một hình ảnh. 2 câu còn lại hỏi về hiểu biết hay quan điểm của bạn về một chủ đề nào đó đã học ở lớp sơ cấp 2.

Để vượt qua kỳ thi, bạn phải đạt được ít nhất 60 điểm trong tổng số 100 điểm.

No comments:

Powered by Blogger.