KIIP Level 1 Test Sample PDF | Đề Thi lớp KIIP 1 (1단계 평가)


KIIP Level 1 Test (사회통합프로그램 1단계 평가) is the exam designed to evaluate your Korean proficiency after finishing the KIIP Korean class level 1.

The KIIP Level 1 test is divided into 2 sections: paper test and interview test.

KIIP Level 1 Test = paper test (20 questions, 75 points) + interview test (5 questions, 25 points)  | pass score = over 60 points

The paper test is composed of a quiz test with 20 questions in 30 minutes. The quiz test will cover all vocabulary, grammar, and reading in the KIIP level 1 books with a total score of 75 points. That means you will get ~3.75 points for each correct answer.

The interview test has 5 questions with a total score of 25 points (5 score/question). You will be given a passage. The first 3 questions are about understanding the passage. The next 2 question are about a given picture and a topic.

To pass the test, you must score at least 60 out of 100 points.

However, if you fail the exam, you can auto-pass the test if retaking the class the 2nd time (without retaking the test).

Download KIIP Level 1 test sample PDF 


Kỳ thi kết thúc lớp KIIP 1 (사회통합프로그램 1단계 평가) là kỳ thi đánh giá năng lực tiếng Hàn của bạn sau khi đã hoàn thành lớp KIIP 1 sơ cấp 1.

Đề thi giữa giai đoạn được chia làm 2 phần: phần thi giấy và thi phỏng vấn

Kỳ thi giữa giai đoạn = 20 câu trắc nghiệm (75 điểm) + 5 câu phỏng vấn (25 điểm) | trên 60 điểm thì đỗ.

Phần thi trắc nghiệm gồm 20 câu hỏi với tổng điểm là 75 điểm trong vòng 30 phút, tức ~3.75 điểm cho mỗi câu trả lời đúng. Nội dung của phần thi này bao gồm từ vựng, ngữ pháp, và đọc hiểu đã học ở lớp KIIP 1 sơ cấp 1.

Phần thi phỏng vấn gồm 5 câu hỏi với tổng điểm là 25. Trong đó 3 câu đầu là nội dung liên quan đến một đoạn văn. 2 câu còn lại hỏi về một bức ảnh và một chủ đề nào đó đã học.

Để vượt qua kỳ thi, bạn phải đạt được ít nhất 60 điểm trong tổng số 100 điểm.

No comments:

Powered by Blogger.