KIIP 5 U43.2 Great persons devoted for Korea's independence/ Vĩ nhân vì độc lập dân tộc Hàn Quốc

 

(역사) 43. 한국의 인물사 II = Historical Korean characters / Các vĩ nhân lịch sử Hàn Quốc

KIIP 5 Bài 43.2 한국의 독립을 위해 노력했던 인물/ Vĩ nhân vì độc lập dân tộc Hàn Quốc / Great persons devoted for Korea's independence

 

과거 한국은 일본의 침략을 받아 식민지 되었고 국민들은 많은 어려움을 겪었다. 하지만 이런 어려움에도 불구하고 한국인들은 일본의 지배에서 벗어나 나라를 독립시키기 위해 끊임없이 노력했다. 오늘날에도 많은 한국인들은 어려운 환경 속에서 독립운동 했던 훌륭한 위인들의 뜻을 기억하고 있다.


식민지 = thuộc địa / colony
독립운동 = phong trào độc lập / independent movement

Trước đây, Hàn Quốc bị Nhật Bản xâm lược và trở thành thuộc địa, nhân dân chịu muôn vàn khó khăn. Tuy nhiên, bất chấp những khó khăn đó, người Hàn Quốc không ngừng cố gắng thoát khỏi sự thống trị của Nhật Bản và giành độc lập cho đất nước. Ngay cả ngày nay, nhiều người Hàn Quốc vẫn nhớ đến ý chí của những vĩ nhân đã thực hiện các phong trào giành độc lập trong hoàn cảnh khó khăn.

In the past, Korea was invaded by Japan and became a colony, and the people suffered many difficulties. However, despite these difficulties, Koreans constantly tried to break away from Japanese rule and make the country independent. Even today, many Koreans remember the will of great persons who made independence movements in difficult circumstances.

일제강점기 독립운동을 했던 대표적인 인물로 유관순 있다. 1919 3 1일에는 일본에 항의하 전국적인 독립운동이 벌어졌는데, 당시 학생이었던 유관순은 태극기 흔들며 대한 독립 만세를 외치 시위 이끌었다. 일본은 독립운동을 억압하 위해 유관순을 비롯한 수많은 인물들을 잡아갔다. 유관순은 감옥에 갇혀서도 한국의 독립을 주장 했고, 결국 일본 경찰의 고문으로 19세의 어린 나이에 목숨을 잃고 말았다.


일제강점기 = Thời kỳ Nhật Bản chiếm đóng / Japanese colonial era
유관순 = Yu Gwan-sun (một nhà cách mạng Hàn Quốc) / (a Korean independence activist)
꼽다 = chỉ ra / point out
항의하다 = phản kháng / protest
벌어지다 = nổ ra, xảy ra / arise, happen
태극기 = Cờ Thái Cực (quốc kỳ Hàn Quốc) / Taegeukgi (the national flag of Korea)
외치다 = la hét / yell
시위 = thị uy, biểu tình / protest
억압하다 = đàn áp / suppress
감옥에 갇히다 = bị nhốt vào tù / be imprisoned
고문 = tra tấn / tortune

Yu Gwan-sun (유관순) là nhân vật tiêu biểu của phong trào giành độc lập trong thời kỳ Nhật Bản chiếm đóng. Vào ngày 1 tháng 3 năm 1919, phong trào đòi độc lập trên toàn quốc (전국적인 독립운동) phản đối Nhật Bản nổ ra, và Yu Gwan-sun, một sinh viên vào thời điểm đó, đã vẫy cờ thái cực và dẫn đầu cuộc biểu tình và hét vang “Hàn Quốc Độc Lập Muôn Năm”. Nhật Bản bắt giữ Yu Gwan-sun và nhiều nhân vật khác để đàn áp phong trào đòi độc lập. Yu Gwan-sun kiên quyết yêu cầu độc lập của Hàn Quốc ngay cả khi bị bỏ tù, và cuối cùng đã hi sinh ở tuổi 19 bởi sự tra tấn của cảnh sát Nhật Bản.

Yu Gwan-sun (유관순) is a prominent figure of the independence movement during the Japanese occupation. On March 1, 1919, a nationwide independence movement (전국적인 독립운동) protested against Japan, and Yu Gwan-sun, a student at the time, waved the Taegeukgi and led the demonstration and shouted “Long Live Korean Independence”. Japan arrested Yu Gwan-sun and many other peoples to suppress the independence movement. Yu Gwan-sun insisted on the independence of Korea even when she was imprisoned, and eventually died at the young age of 19 by torture by the Japanese police.김구 역시 한국의 대표적인 독립운동가 이다. 김구는 3·1 독립운동 이후 대한민국 임시 정부에서 독립운동을 이끌었다. 김구의 주도 하에 수많은 독립운동이 이어지면서 한국은 1945 해방을 맞이하게 었다. 김구는 해방 이후에도 남과 북의 분단 막기 위해 많은 노력을 기울 였다. 그래서 김구는 오늘날까지도 한국인의 영원한 스승이자 지도자로 남아있다.


김구 = Kim Gu (một nhà cách mạng Hàn Quốc) / (a Korean independence activist)
해방을 맞이하게 되다 = đạt được giải phóng / be liberated
분단 = chia tách / division

Kim Gu (김구) cũng là một trong những nhà hoạt động vì độc lập hàng đầu của Hàn Quốc. Sau phong trào độc lập ngày 1 tháng 3 (3·1 독립운동), Kim Gu lãnh đạo phong trào độc lập trong Chính phủ Lâm thời Đại Hàn Dân Quốc (대한민국 임시 정부). Dưới sự lãnh đạo của Kim Gu, nhiều phong trào đòi độc lập tiếp tục diễn ra và Hàn Quốc được giải phóng vào năm 1945. Ngay cả sau khi giải phóng, Kim Gu đã rất nỗ lực để ngăn chặn sự phân chia hai miền Nam Bắc (남과 북의 분단). Đó là lý do tại sao Kim Gu vẫn là người thầy và nhà lãnh đạo mãi mãi của người Hàn Quốc cho đến ngày nay.

Kim Gu (김구) is also one of Korea's leading independence activists. After the March 1 independence movement (3·1 독립운동), Kim Gu led the independence movements from the Provisional Government of Korea (대한민국 임시 정부). Under Kim Gu's leadership, Korea was liberated in 1945. After liberation, Kim Gu made great efforts to prevent the division of the South and the North (남과 북의 분단). Therefore, Kim Gu remains the eternal teacher and leader of Koreans to this day.

 

>> 한국인 최초의 유엔사무총장은?/ Tổng thư ký liên hợp quốc người Hàn đầu tiên / The first Korean secretary-general of United Nations?

2016 현재 세계의 평화와 안전을 위해 노력하는 UN(국제연합) 사무총장은 한국인 반기문이다. 반기문 어릴 때부터 외교관이 되는 것이 꿈이었고, 꿈을 이루기 위해 끊임없이 노력했다. 그래서 그는 한국의 외교부 장관을 거쳐서 2006년에는 한국인 최초로 8 유엔사무총장으로 선출되었다. 반기문은 유엔사무총장 으로서 세계 여러 나라의 분쟁을 평화적으로 해결하고 원자력이나 기후 등의 문제를 해결하기 위해 많은 노력을 기울이고 있다. 이러한 노력을 인정받아 반기문은 2011년에 유엔사무총장직에 재선되었다.

유엔사무총장 반기문
The secretary-general of the United Nations-Ban Ki-Moon

Năm 2016, Tổng thư ký Liên hợp quốc (UN - 국제연합), tổ chức hoạt động vì hòa bình và an ninh thế giới, là một công dân Hàn Quốc, Ban Ki-moon (반기문). Ban Ki-moon đã mơ ước trở thành một nhà ngoại giao từ khi còn nhỏ, và ông đã không ngừng cố gắng để đạt được ước mơ này. Vì vậy, ông là người Hàn Quốc đầu tiên được bầu làm Tổng thư ký thứ 8 của Liên hợp quốc (유엔사무총장), sau khi trở thành Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Hàn Quốc vào năm 2006 (한국의 외교부 장관). Với tư cách là Tổng thư ký Liên hợp quốc, Ban Ki-moon đã rất nỗ lực để giải quyết hòa bình các tranh chấp ở nhiều nước trên thế giới và giải quyết các vấn đề như năng lượng hạt nhân (원자력) và khí hậu (기후). Để ghi nhận những nỗ lực này, Ban Ki-moon đã được bầu lại làm Tổng thư ký Liên hợp quốc vào năm 2011.

In 2016, the secretary-general of the United Nations (UN - 국제연합), which is working for world peace and security, is a Korean citizen, Ban Ki-moon (반기문). Ban Ki-moon has dreamed of becoming a diplomat since childhood, and he constantly worked hard to achieve this dream. So, he was the first Korean elected as the 8th Secretary-General of the United Nations (유엔사무총장), after becoming the Minister of Foreign Affairs of Korea (한국의 외교부 장관) in 2006. As the Secretary-General of the United Nations, Ban Ki-moon is making great efforts to peacefully resolve disputes in various countries around the world and to resolve issues such as nuclear power (원자력) and climate (기후). In recognition of these efforts, Ban Ki-moon was re-elected as UN Secretary-General in 2011.

No comments:

Powered by Blogger.