KIIP 5 U46.2 Chungcheong–the center of South Korea / Chungcheong–trung tâm mới của Hàn Quốc


 (지리) 46. 아름다운 자연경관의 강원, 충청 = Beautiful natural scenery in Gangwon and Chungcheong/ Cảnh đẹp thiên nhiên ở Gangwon, Chungcheong

KIIP 5 Bài 46.2새로운 중심지로 거듭나고 있는 충청지역/ Tỉnh Chungcheong – trung tâm của Hàn Quốc / Chungcheong province – the center of South Korea

 

충청지역은 남한의 중간 부분에 위치하고 있으며 수도권과 영남(경상도), 호남(전라도) 이어주는 교통의 중심지로서 역할을 하고 있다.


이어주다 = kết nối / link, connect
교통의 중심지 = trung tâm giao thông / transportation hub

Tỉnh Chungcheong (충청) nằm ở miền trung Hàn Quốc và đóng vai trò là trung tâm giao thông (교통의 중심지) kết nối khu vực thủ đô (tỉnh Gyeonggi), Yeongnam (tỉnh Gyeongsang) và Honam (tỉnh Jeolla).

Chungcheong Province (충청) is located in the middle of South Korea and serves as a transportation hub (교통의 중심지) linking the capital area (Gyeonggi-do), Yeongnam (Gyeongsang-do) and Honam (Jeolla-do).


충청도 지도

충청도는 충청북도와 충청남도로 나눠진다. 충청북도는 유일하게 바다가 접하지 않은 지역이며, 동쪽으로 경상북도, 서쪽으로 경기도와 충청남도, 북쪽으로 강원도, 남쪽으로 전라북도와 접한다. 충청북도에는 국제공항이 있는 청주와 호수로 유명한 충주가 있으며, 철쭉이 많이 피어 많은 사람들이 찾는 소백산이 있다.


유일하게 = duy nhất / only
철쭉 = đỗ quyên / azalea

Tỉnh Chungcheong (충청도) được chia thành tỉnh Bắc Chungcheong (Chungcheongbukdo-충청북도) và tỉnh Nam Chungcheong (Chungcheongnamdo-충청남도). Chungcheongbuk-do là khu vực duy nhất không tiếp xúc với biển và giáp Gyeongsangbuk-do (경상북도) về phía đông, Gyeonggi-do và Chungcheongnam-do (충청남도) về phía tây, Gangwon-do về phía bắc, và Jeollabuk-do (전라북도) ở phía nam. Ở Chungcheongbuk-do có sân bay quốc tế Cheongju và Chungju nổi tiếng với hồ nước và núi Sobaeksan (소백산) nơi có nhiều hoa đỗ quyên (철쭉) nở nên nhiều người tìm đến.

Chungcheong Province (충청도) is divided into North Chungcheong province (Chungcheongbukdo-충청북도) and South Chungcheong province (Chungcheongnamdo-충청남도). Chungcheongbuk-do is the only area that is not in contact with the sea, and borders Gyeongsangbuk-do (경상북도) to the east, Gyeonggi-do and Chungcheongnam-do to the west, Gangwon-do to the north, and Jeollabuk-do (전라북도) to the south. In Chungcheongbuk-do, there are Cheongju, where an international airport is located, and Chungju, famous for its lakes, and Sobaeksan (소백산), which is visited by many people due to its azalea blossom (철쭉).충청남도에는 옛날 백제의 도읍지(수도)였던 공주와 부여가 있어 많은 문화유적들을 찾아볼 있다. 또한 논산평야, 예당평야 많은 논과 밭이 있어 농업이 발달하였고, 일조량이 풍부하여 배나 포도, 사과 등이 많이 재배된다.

일조량 = ánh nắng mặt trời / sunlight

Ở Chungcheongnam-do có Gongju (공주) và Buyeo (부여), là kinh đô của Bách Tế (백제) trong quá khứ, bạn có thể tìm thấy nhiều di tích văn hóa (문화유적들). Ngoài ra, nơi đây có nhiều ruộng và đồng ruộng như đồng bằng Nonsan (논산평야), đồng bằng Yedang (예당평야),… nên nông nghiệp được phát triển, do có nhiều ánh sáng mặt trời (일조량) nên trồng nhiều lê, nho, táo.

In Chungcheongnam-do, there are Gongju (공주) and Buyeo (부여), which were the capitals of Baekje (백제) in the past, and you can find many cultural relics (문화유적들). In addition, there are many paddy fields and fields such as Nonsan Plain (논산평야) and Yedang Plain (예당평야), so agriculture was developed, and due to abundant sunlight (일조량), many pears, grapes and apples are grown.

 

Daejeon Expo Park

대전광역시는 충청지역의 대표적인 대도시이다. 이곳에는 과학 산업단지가 만들어져 있어 과학기술 발전에 중요한 역할을 담당하고 있다. 이곳에서는 1993 세계과학 엑스포가 개최되었으며, 매년 10월에 대전 사이언스 페스티벌이 열리고 있다.

세계과학 엑스포 = triển lãm khoa học thế giới / world science expo

Daejeon là thành phố lớn tiêu biểu của khu vực Chungcheong. Khu công nghiệp khoa học được xây dựng tại đây, đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển khoa học kỹ thuật. Triển lãm khoa học thế giới năm 1993 được tổ chức tại đây và lễ hội khoa học Daejeon được tổ chức vào tháng 10 hàng năm.

Daejeon is a representative metropolitan city in Chungcheong Province. There is a science industrial complex here, which plays an important role in the development of science and technology. The World Science Expo was held here in 1993, and the Daejeon Science Festival is held every October.

 

최근에는 국토의 균형 발전을 위해 충청지역에 세종특별자치시가 만들어졌다. 원래 서울에 있던 정부의 주요 기관들이 세종특별자치시로 이전해 오면서 충청지역이 행정의 새로운 중심지 역할을 있을 것으로 기대되고 있다.

균형 = đồng đều, cân bằng / balanced

Gần đây, Thành phố Sejong được thành lập ở khu vực Chungcheong để phát triển cân bằng lãnh thổ quốc gia. Dự kiến, khu vực Chungcheong sẽ đóng vai trò là một trung tâm hành chính mới vì các cơ quan chính phủ lớn ban đầu ở Seoul đã chuyển đến Sejong.

Recently, Sejong City was established in Chungcheong area for balanced development of the national territory. It is expected that the Chungcheong area will serve as a new administrative center as major government agencies originally in Seoul have moved to Sejong City.

 

>> 행정중심복합도시 세종특별자치시 / Sejong – the new multifunctional admistrative city / Sejong – trung tâm hành chính mới.

서울에 있던 주요 행정부처의 일부가 세종특별자치시(세종시) 이전하였다. 2012 9 총리실 이전을 시작으로 기획재정부ㆍ공정거래위원회ㆍ농림수산식품부ㆍ국토 해양부ㆍ환경부, 2013년에 교육부ㆍ문화체육관광부ㆍ지식경제부ㆍ보건복지부ㆍ고용 노동부ㆍ국가보훈처 등이 세종시로 옮겨 왔다. 이어서 2014년까지 16 중앙행정부처와 20 소속 기관들이 이전을 마무리하면서 세종시는 행정중심 복합도시로서의 위상을 갖추게 되었다. 정부에서는 행정기관을 이전함으로써 수도권에 인구 자원이 집중된 현상을 일부 해소하고 국토의 균형 발전에도 이바지할 있을 것으로 기대하고 있다

Một phần của các cơ quan hành chính lớn (주요 행정부처) ở Seoul đã chuyển đến Sejong. Bắt đầu từ việc di dời văn phòng thủ tướng (총리실 이전) vào tháng 9 năm 2012, Bộ Chiến lược và Tài chính (기획재정부), Ủy ban Thương mại Công bằng (공정거래위원회), Bộ Nông Lâm Thủy Sản (농림수산식품부), Bộ Lãnh Hải (국토 해양부), Bộ Môi trường (환경부), Bộ Giáo dục (교육부), Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (문화체육관광부), Bộ Kinh tế (지식경제부), Bộ Y tế và Phúc lợi (보건복지부), Bộ Lao động và Việc làm (고용 노동부), Sở Cựu chiến binh Quốc gia (국가보훈처) đã chuyển đến thành phố Sejong vào năm 2013. Sau đó, vào năm 2014, 16 cơ quan hành chính trung ương và 20 cơ quan trực thuộc đã hoàn thành việc di dời, thành phố Sejong đã có vị thế là một trung tâm hành chính phức hợp. Chính phủ hy vọng rằng việc chuyển cơ quan hành chính có thể giải quyết một phần hiện tượng tập trung dân số và tài nguyên vào khu vực đô thị và đóng góp cho sự phát triển cân bằng của đất nước

Some of the major administrative departments (주요 행정부처) in Seoul moved to Sejong City. Starting with the relocation of the Prime Minister's Office (총리실 이전) in September 2012, Ministry of Strategy and Finance (기획재정부), Fair Trade Commission (공정거래위원회), Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries (농림수산식품부), the Ministry of Maritime Affairs (국토 해양부) and Ministry of Environment (환경부), and the Ministry of Education (교육부), Ministry of Culture, Sports and Tourism (문화체육관광부), Ministry of Knowledge Economy (지식경제부), Ministry of Health and Welfare (보건복지부), the Ministry of Employment and Labor (고용 노동부), and Ministry of Patriots and Veterans Affairs (국가보훈처) moved to Sejong City in 2013. Then, by 2014, 16 central government ministries and 20 affiliated organizations completed the relocation, and Sejong City became a complex administrative city. The government expects that the relocation of administrative agencies will help ease some of the population and resources concentrated in the Seoul metropolitan area and contribute to the balanced development of the country.

No comments:

Powered by Blogger.