KIIP 5 U48.2 Festivals in Korea by area/ Các lễ hội ở Hàn Quốc theo vùng


(지리) 48. 지역마다 다른 관광명소와 축제 = Korea’s tourist attractions and festivals by area / Địa điểm du lịch và lễ hội ở Hàn Quốc theo vùng

 

KIIP 5 Bài 48.2 과거와 현재의 모습이 담긴 지역별 축제에는 어떤 것들이 있을까?/ Các lễ hội ở Hàn Quốc theo vùng / Korea’s festivals by area

 

수도권

한국을 대표하는 도시인 서울에서는 시민과 관광객 위한 다양한 축제가 열린다. 수도 서울의 발자취 느낄 있는 하이 서울 페스티벌, 서울 무형 문화제 축제 등이 대표적이다. 특히 매년 가을 열리는 경복궁과 창덕궁, 덕수궁의 야간개장 행사는 예약을 해야 관람이 가능한데, 찾는 사람이 많아 예매 금방 마감될 정도로 인기가 높다.

경기지역에서는 지역의 특산물 연계한 축제가 유명하다. 도자기 유명한 이천에서 세계 도자기 엑스포, 그리고 고양시에서는 세계 박람회 등이 열린다.


관광객 = khách du lịch / tourist
발자취 = dấu vết, vết chân / footstep
하이 서울 페스티벌 = Lễ hội Hi Seoul / Hi Seoul Festival
서울 무형 문화제 축제 = Lễ hội văn hóa phi vật thể Seoul / Seoul Intangible Cultural Festival
야간개장 = mở cửa buổi tối / nighttime opening
예매 = đặt trước / reservation
특산물 = đặc sản / specialty, principal product
도자기 = đồ gốm sứ / pottery, ceramics
세계 도자기 엑스포 = Triển lãm Gốm sứ thế giới / World Ceramics Expo
세계 꽃 박람회 = Triển lãm hoa thế giới / World Flower Exhibition

Korea festivals map

Khu vực thủ đô (수도권)

Seoul, thành phố đại diện cho Hàn Quốc, tổ chức nhiều lễ hội đa dạng dành cho người dân và khách du lịch. Tiêu biểu bao gồm Lễ hội Hi Seoul (하이 서울 페스티벌) mà bạn có thể cảm nhận dấu chân (발자취) của thủ đô Seoul và lễ hội văn hóa phi vật thể Seoul (서울 무형 문화제 축제).  Đặc biệt, sự kiện mở cửa ban đêm (야간개장 행사)  của Cung Gyeongbok (경복궁), Cung Changdeok (창덕궁) và Cung Deoksu (덕수궁) được tổ chức vào mùa thu hàng năm phải đặt trước thì mới có thể xem được, nhưng nổi tiếng đến mức có rất nhiều người đến thăm và đặt chỗ sẽ sớm kết thúc.

Ở khu vực Gyeonggi, các lễ hội liên kết với các đặc sản địa phương (특산물) rất nổi tiếng. Triển lãm gốm thế giới (세계 도자기 엑스포) tại Icheon (이천) nổi tiếng với đồ gốm sứ, và triển lãm hoa thế giới (세계 박람회) được tổ chức tại thành phố Goyang (고양시).

The capital area (수도권)

Seoul, the representative city of Korea, has various festivals for citizens and tourists. Representative examples include the Hi Seoul Festival (하이 서울 페스티벌), where you can feel the footsteps (발자취) of Seoul, and the Seoul Intangible Cultural Festival (서울 무형 문화제 축제). In particular, the nighttime opening event (야간개장 행사) of Gyeongbok Palace (경복궁), Changdeok Palace (창덕궁), and Deoksugung Palace (덕수궁), which are held every fall, are so popular that reservations are quickly closed due to many visitors.

In Gyeonggi-do, festivals linked to local specialties (특산물) are famous. The World Ceramic Expo (세계 도자기 엑스포) is held in Icheon (이천), which is famous for ceramics (도자기), and the World Flower Expo (세계 박람회) is held in Goyang City (고양시).강원·충청지역

강원도는 아름다운 자연경관 보기 위해 수많은 관광객들이 찾는 곳이다. 지역의 경포대는 해돋이가 유명하여 해돋이 축제 열리며, 겨울에 많은 눈이 내리는 대관령과 태백산에서는 눈꽃 축제 열리고 있다.

백제의 도읍이 있는 충청지역은 매년 충청남도 부여군과 공주시 일대에서 백제 문화제 개최하고 있다. 갯벌 많은 서해안의 특성을 살려 보령 머드 축제 등이 유명하다.


해돋이 축제 = lễ hội mặt trời mọc / sunrise festival
눈꽃 축제 = lễ hội hoa tuyết / snow flower festival
백제 문화제 = lễ hội văn hóa Baekje / Baekje cultural festival
보령 머드 축제 = lễ hội bùn Boryeong / Boryeong mud festival

해돋이 축제 = sunrise festival

Khu vực Gangwon và Chungcheong (강원·충청지역)

Gangwon-do là địa điểm được nhiều du khách ghé thăm để ngắm nhìn khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp (아름다운 자연경관). Lễ hội mặt trời mọc (해돋이 축제) được tổ chức ở Gyeongpodae (경포대), và lễ hội hoa tuyết (눈꽃 축제) được tổ chức ở Daegwallyeong (대관령) và Taebaeksan (태백산), nơi có rất nhiều tuyết rơi vào mùa đông.

Khu vực Chungcheong, nơi có thủ đô của Baekje, hàng năm tổ chức Lễ hội Văn hóa Baekje ở Buyeo-gun (부여군) và Gongju-si (공주시) ở tỉnh Chungcheongnam. Nơi đây cũng nổi tiếng với Lễ hội Bùn Boryeong (보령 머드 축제), tận dụng đặc điểm của bờ biển phía Tây với nhiều bãi triều (갯벌).

Gangwon and Chungcheong area (강원·충청지역)

Gangwon-do is a place many tourists visit to see beautiful natural scenery (아름다운 자연경관). The sunrise festival (해돋이 축제) is held in Gyeongpodae (경포대), and the snow flower festival (눈꽃 축제) is held in Daegwallyeong (대관령) and Taebaeksan (태백산), where a lot of snow falls in winter.

The Chungcheong area, where the capital city of Baekje is located, holds the Baekje Cultural Festival (백제 문화제) every year in Buyeo-gun (부여군) and Gongju-si (공주시) in Chungcheongnam province. It is also famous for the Boryeong Mud Festival (보령 머드 축제), taking advantage of the characteristics of the west coast with many tidelands (갯벌).

 

 보령머드축제 = Boryeong Mud Festival

경상·전라지역

경상지역과 전라지역에서는 각종 문화유산 바탕으로 다양한 형태의 축제가 열리고 있다. 경상지역에서는 이순신 장군의 역사적 승리를 기념하기 위한 통영 한산대첩 축제, 진해 군항제, 문화 축제인 안동 국제 탈춤 페스티벌, 지역 특산물과 관련된 울릉도 오징어 축제 등의 축제가 해마다 열린다.

문화예술적 자원이 풍부한 전라지역에서는 전주 세계 소리 축제, 남도 음식 문화 큰잔치, 남원 춘향제 등의 축제가 열린다. 밖에도 전라남도에서는 벌교 꼬막 축제 비롯하여 순천만 갈대축제, 땅끝 해넘이해맞이축제 등이 열린다.


문화유산 = di sản văn hóa / cultural heritage
통영 한산 대첩 축제 = Lễ hội đại thắng Tongyeong Hansan / Tongyeong Hansan Great Victory Festival
진해 군항제 = Lễ hội quân cảng Jinhae / Jinhae Naval Port Festival
안동 국제 탈춤 페스티벌 = Lễ hội múa mặt nạ quốc tế Andong / Andong International Mask Dance Festival
울릉도 오징어 축제 = Lễ hội câu mực Ulleungdo / Ulleungdo Squid Festival
전주 세계 소리 축제 = Lễ hội âm nhạc thế giới Jeonju / Jeonju World Sound Festival
남도 음식 문화 큰잔치 = Lễ hội lớn văn hóa ẩm thực Namdo / Namdo food culture big feast
남원 춘향제 = Lễ hội Chunhyang Namwon / Namwon Chunhyang festival
벌교 꼬막 축제 = Lễ hội sò huyết Beolgyo / Beolgyo cockle festival
순천만 갈대축제 = Lễ hội sậy vịnh Suncheon / Suncheon Bay Reed Festival
땅끝 해넘이해맞이축제 = Lễ hội đón hoàng hôn và bình minh Ttangkkeut / Ttangkkeut Sunset and Sunrise Festival

안동 국제 탈춤 페스티벌 

Khu vực Gyeongsang và Jeolla (경상·전라지역)

Nhiều lễ hội khác nhau được tổ chức ở khu vực Gyeongsang và Jeolla dựa trên các di sản văn hóa. Tại khu vực Gyeongsang, các lễ hội như Lễ hội đại thắng Tongyeong Hansan (통영 한산 대첩 축제) để tưởng nhớ chiến tích lịch sử của Tướng quân Yi Sun-sin (이순신 장군), Lễ hội quân cảng Jinhae (진해 군항제), Lễ hội múa mặt nạ quốc tế Andong (안동 국제 탈춤 페스티벌) và Lễ hội câu mực Ulleungdo (울릉도 오징어 축제) liên quan đến đặc sản địa phương được tổ chức hàng năm.

Tại khu vực Jeolla, nơi có nguồn tài nguyên văn hóa và nghệ thuật phong phú, các lễ hội như Lễ hội Âm Nhạc Thế giới Jeonju (전주 세계 소리 축제), Lễ hội Văn hóa Ẩm thực Namdo (남도 음식 문화 큰잔치) và Lễ hội Namwon Chunhyang (남원 춘향제) được tổ chức. Ngoài ra, Lễ hội sò huyết Beolgyo (벌교 꼬막 축제), Lễ hội sậy Vịnh Suncheon (순천만 갈대축제) và Lễ hội đón hoàng hôn và bình minh Ttangkkeut (땅끝 해넘이해맞이축제) được tổ chức tại Jeollanam-do.

Gyeongsang and Jeolla area (경상·전라지역)

Various types of festivals are held in Gyeongsang and Jeolla regions based on various cultural heritages. In the Gyeongsang area, festivals such as the Tongyeong Hansan Great Victory Festival (통영 한산 대첩 축제) to commemorate the historical victory of Admiral Yi Sun-sin (이순신 장군), the Jinhae Naval Port Festival (진해 군항제), the Andong International Mask Dance Festival (안동 국제 탈춤 페스티벌), and the Ulleungdo Squid Festival (울릉도 오징어 축제) related to local specialties are held every year.

In the Jeolla region, where cultural and artistic resources are abundant, festivals such as Jeonju World Sound Festival (전주 세계 소리 축제), Namdo Food Culture Festival (남도 음식 문화 큰잔치), and Namwon Chunhyang Festival (남원 춘향제) are held. In addition, in Jeollanam-do, the Beolgyo cockle festival (벌교 꼬막 축제), the Suncheon Bay Reed Festival (순천만 갈대축제), and the Ttangkkeut Sunset and Sunrise Festival (땅끝 해넘이해맞이축제) are held in Jeollanam-do.

 

>> 세계인을 위한 축제, 세계인의 행사란? / World People Day event / Ngày Quốc Tế Con Người

세계인의 날은 다양한 민족적, 문화적 배경을 가진 사람들이 서로 이해하고 존중하는 사회 환경을 조성하기 위해 제정된 국가기념일이다. 한국에서는 한외국인처우기본법(19) 따라 5 20일을 세계인의 날로 정하였고 이날로부터 1주일 동안을 세계인 주간으로 정하고 기념하고 있다. 2008 5 20일에 번째 기념식이 열린 이후 매년 전국에서 기념식과 다양한 문화 행사 등이 열리고 있다.

Ngày Quốc Tế Con Người (세계인) là một ngày kỷ niệm quốc gia (국가기념일) được thành lập nhằm tạo ra một môi trường xã hội, trong đó mọi người từ các nền văn hóa và dân tộc khác nhau hiểu và tôn trọng lẫn nhau. Tại Hàn Quốc, ngày 20 tháng 5 được coi là Ngày Quốc Tế Con Người theo Đạo luật khung về Đối xử với người nước ngoài Hàn Quốc (한외국인처우기본법) (Điều 19), và một tuần kể từ ngày này được chỉ định và kỷ niệm là ngày Quốc Tế Con Người. Kể từ buổi lễ đầu tiên được tổ chức vào ngày 20 tháng 5 năm 2008, các buổi lễ và các sự kiện văn hóa khác nhau được tổ chức hàng năm trên khắp đất nước.

World People Day (세계인) is a national anniversary (국가기념일) established to create a social environment in which people from various ethnic and cultural backgrounds understand and respect each other. In Korea, May 20 is designated as the World People Day in accordance with the Framework Act on the Treatment of Foreigners (한외국인처우기본법) (Article 19), and one week from this day is designated and celebrated as the World People Day. Since the first ceremony was held on May 20, 2008, ceremonies and various cultural events are held every year across the country.

No comments:

Powered by Blogger.