KIIP 5 U49.1 Korea’s local administrations and public facilities/ Hành chính địa phương và cơ sở công cộng Hàn Quốc


(지리) 49. 우리 삶을 풍요롭게 하는지역사회 기관 = Các tổ chức cộng đồng ở địa phương / Local community institutions that enrich our lives

 

KIIP 5 Bài 49.1 일상생활에서 주민들이 도움을 얻을 있는 곳은 어디일까? / Hành chính địa phương và cơ sở công cộng Hàn Quốc/ Korea’s local administrations and public facilities

 

인간은 누구나 살기 좋은 지역에서 편안하게 살아가기를 원한다. 한국에서는 지역마다 주민들이 일상생활을 하는 불편함이 없도록 도와주는 다양한 지역 사회의 기관과 시설들이 있다. 예를 들어 지역의 행정기관과 다양한 공공시설 등이 여기에 포함된다.

Con người muốn sống thoải mái trong một khu vực mà mọi người sống với nhau. Tại Hàn Quốc, có nhiều tổ chức và cơ sở khác nhau ở mỗi khu vực giúp người dân tránh được những bất tiện trong cuộc sống hàng ngày. Điều này bao gồm, ví dụ, các cơ quan hành chính địa phương (행정기관) và các cơ sở công cộng (공공시설) khác nhau.

Humans want to live comfortably in a good area where everyone live together. In Korea, there are various local organizations and facilities in each region that help residents to avoid any inconvenience in their daily life. This includes, for example, local administrations (행정기관) and various public facilities (공공시설).

 

먼저 지역사회의 행정기관에는 시청, 구청, 군청, 주민센터 등이 있다. 이러한 기관들은 지역의 살림살이를 어떻게 것인지 결정하고 지역주민들의 크고 작은 민원을 해결하기 위해 노력한다. 예를 들어 지역의 도로나 하수도 공사, 신호등 교체, 횡단보도 설치, 양육수당 지급 등과 같은 일들도 모두 행정기관을 통해 이루어진다. 이처럼 지역의 교통문제, 주택문제, 환경문제, 사회복지문제 등을 처리하는 것이 지역사회 행정기관의 주요 업무이다. 지역사회 행정기관들은 이러한 많은 일들을 효율적으로 처리하기 위하여 부서별로 일을 나누어 하고 있다.

주민센터 업무 = Community center operation

Đầu tiên, các cơ quan hành chính (행정기관) của địa phương bao gồm tòa thị chính thành phố (시청), văn phòng quận (구청), văn phòng hạt (군청) và trung tâm cộng đồng (주민센터) v.v. Những cơ quan như thế này quyết định cuộc sống (살림살이) của địa phương và nỗ lực để giải quyết những vấn đề dân sự (민원을 해결하기) lớn nhỏ của người dân địa phương (지역주민들). Ví dụ, các công việc như xây dựng đường bộ (도로 공사) hoặc đường ống thoát nước (하수도 공사) trong khu vực, thay thế đèn tín hiệu (신호등 교체), lắp đặt vạch sang đường (횡단보도 설치), chi trả trợ cấp dưỡng dục (양육수당 지급) đều được thực hiện thông qua cơ quan hành chính. Việc xử lý các vấn đề giao thông, nhà ở, môi trường và phúc lợi xã hội (사회복지문제) trong khu vực là nhiệm vụ chính (주요 업무) của cơ quan hành chính xã hội khu vực. Các cơ quan hành chính địa phương được phân thành các phòng ban (부서) để xử lý hiệu quả nhiều việc như vậy.

First of all, the administrative agencies (행정기관) of the community include the City Hall (시청), the district office (구청), the county office (군청), and the community center (주민센터). These agencies decide what to do with the living (살림살이) in each area and try to resolve the large and small civil affairs (민원을 해결하기) of local residents (지역주민들). For example, local roads and sewerage works (하수도 공사), traffic light replacement (신호등 교체), crosswalk installation (횡단보도 설치), and childcare allowance payments (양육수당 지급) are all done through administrative agencies. As such, dealing with local transportation problems, housing problems, environmental problems, and social welfare issues (사회복지문제) are the main tasks (주요 업무) of local administrative agencies. Local administrative agencies divide the work into departments (부서) to efficiently handle many of these tasks.최근에는 이러한 공공기관을 직접 찾아가는 것이 힘든 사람들을 위해 인터넷 민원센터를 운영하여, 온라인으로 서류를 신청하거나 민원을 처리할 수도 있다. “민원24” (www.minwon.go.kr) 한국 정부에서 운영하는 정부민원포털로 정부 부처별 민원접수 각종 증명서 발급이 가능하다.

Gần đây, đối với những người có khó khăn trong việc trực tiếp đến các cơ quan công cộng như này, họ có thể truy cập trung tâm dịch vụ dân sự internet (인터넷 민원센터), đăng ký tài liệu trực tuyến hoặc xử lý vấn đề dân sự. “민원24” (www.minwon.go.kr) là một cổng thông tin dân sự của chính phủ (정부민원포털), do chính phủ Hàn Quốc điều hành, cho phép các cơ quan chính phủ tiếp nhận hồ sơ dân sự và có thể cấp các loại giấy chứng nhận.

Recently, the Internet Civil Service Center (인터넷 민원센터) is operated for those who have difficulty visiting these public institutions in person, so they can apply for documents online or handle civil affairs. “민원24” (www.minwon.go.kr) is a government civil service portal (정부민원포털), operated by the Korean government, which allows each government department to receive civil affairs and issue various certificates.

민원24

다음으로 공공시설이 있는데, 이것의 예로는 일정한 연령이 되면 교육서비스를 받을 있는 공립학교, 책을 무료로 빌리거나 읽을 있는 도서관, 질병을 예방하거나 진료를 받을 있는 보건소, 공연 등을 무료 혹은 저렴하게 관람할 있는 ()민회관, 공원 지역 체육 시설 등을 있다. 지역주민들은 다양한 이러한 시설을 통해 학습을 하거나 여가, 취미 생활을 부담 없이 즐기고 보건이나 위생 등에 더욱 신경 있다. 이러한 시설은 돈을 벌기 위한 목적으로 만들어진 것이 아니라는 점에서 기업이 설립하여 운영하는 민간시설과 다르다.

Tiếp theo là các cơ sở công cộng (공공시설), ví dụ như trường công lập (공립학교) nơi có thể nhận được dịch vụ giáo dục ở một độ tuổi nhất định, thư viện (도서관) nơi có thể mượn hoặc đọc sách miễn phí, trung tâm y tế (보건소) có thể phòng chống và điều trị bệnh, các công viên và cơ sở thể thao địa phương (공원 지역 체육 시설) mà có thể xem biểu diễn miễn phí hay với giá rẻ. Thông qua các cơ sở vật chất đa dạng như vậy, người dân địa phương có thể học tập, tận hưởng cuộc sống giải trí và sở thích một cách thoải mái và quan tâm hơn đến sức khỏe và vệ sinh (보건이나 위생). Các cơ sở này khác với các cơ sở tư nhân (민간시설) được thành lập và vận hành bởi các doanh nghiệp ở chỗ không được tạo ra với mục đích kiếm tiền.

Next, there are public facilities (공공시설), such as public schools (공립학교) that can receive educational services at a certain age, libraries (도서관) that can borrow or read books for free, health centers (보건소) that can prevent or treat diseases, and public parks and local sports facilities (공원 지역 체육 시설) where visitors can enjoy performances for free or cheap. Through these various facilities, local residents can learn, enjoy leisure and hobbies without any burden, and pay more attention to health and hygiene (보건이나 위생). These facilities are different from private facilities (민간시설) which are established and operated by companies in that they are not made for the purpose of making money.

No comments:

Powered by Blogger.