KIIP 5 U49.2 Guide on field investigation in Korea/ Hướng dẫn về khảo sát thực địa ở Hàn Quốc

 

(지리) 49. 우리 삶을 풍요롭게 하는  지역사회 기관 = Các tổ chức cộng đồng ở địa phương / Local community institutions that enrich our lives

 

KIIP 5 Bài 49.2답사를 통해 우리 지역의 특성을 살펴볼까?/ Hướng dẫn về khảo sát thực địa ở Hàn Quốc / Guide on field investigation in Korea

 

답사란 현장에 직접 가서 조사하는 것을 말한다. 책이나 인터넷 등을 통해 간접적으로 조사하는 것에 비해 답사는 자신에게 필요한 자료를 훨씬 생생하게 얻을 있다는 장점이 있다.

답사 = khảo sát thực địa / field investigation, on-site survey

Khảo sát thực địa (답사) là việc trực tiếp đến hiện trường và điều tra. So với việc điều tra gián tiếp thông qua sách hoặc Internet, việc khảo sát thực địa có lợi thế là có thể nhận được những tài liệu cần thiết cho bản thân một cách sống động hơn.

Field investigation (답사) refers to going to the site and conducting research. Compared to indirect research through books or the Internet, field investigation has the advantage of being able to obtain the necessary materials much more vividly.

야외 답사 활동

답사 단계

Before field investigation

답사 계획을

세움

Make the plan

답사 주제 목적을 정하고, 그에 맞는 답사 장소를 고른다.

Determine the subject and purpose of the field investigation, and select the appropriate location for the investigation.

답사할 조사할 내용, 답사 날짜와 시간, 답사 방법, 필요한 준비물 등을 미리 정해 놓는다.

When the investigation is conducted, the details of the investigation, the date and time of the investigation, the method of the investigation, the necessary preparation, etc. shall be determined in advance.

 

답사 진행 단계

During field investigation

 

실제 답사

동을 실시함

Carry on-site survey activities

답사 방법으로는 인터뷰하기, 관찰하기, 관련 조사하기, 지도 그리기 등이 있다.

Investigation methods include interviewing, observing, researching related books, and mapping.

답사 단계

After field investigation

정리

발표

Organize and present

모은 자료를 정리하여, 부족한 자료나 내용이 있다면 보충한다. 보고서를 작성하고 발표 자료를 만들어 발표한다.

Organize the collected data, and supplement any insufficient data or contents. Write a report, make a presentation, and present.

답사보고서에는 답사날짜, 답사장소, 답사목적, 답사방법, 답사 내용, 유의사항, 준비물 등이 들어가야 한다.

In the investigation report, the investigation’s date, place, purpose, method, details, cautions and preparations, etc. must be presented.답사 시에는 다음과 같은 점에 유의해야 한다.
첫째, 답사목적, 답사장소, 답사내용을 분명히 해야 한다.
둘째, 현장 답사를 하기 전 치밀한 계획을 세워야 한다.
셋째, 답사 목적과 내용에 맞게 한 부분을 집중적으로 조사해야 한다.


Các điểm cần lưu ý khi khảo sát thực địa:
Thứ nhất, mục đích khảo sát, địa điểm khảo sát, nội dung khảo sát phải rõ ràng.
Thứ hai, phải lập kế hoạch chi tiết trước khi khảo sát hiện trường.
Thứ ba, phải điều tra tập trung phần phù hợp với mục đích và nội dung khảo sát.


Points should be kept in mind during the on-site survey:
First, the purpose, the location, and the details of the survey should be clarified.
Second, careful plan should be made before the field investigation.
Third, it is necessary to intensively investigate a part according to the purpose and content of the survey.

No comments:

Powered by Blogger.