A/V-(으)니까 grammar = (1) because/ since, (2) when/ to discover

L1.37 A/V-(으)니까 grammar = (1) because / since, (2) when / to discover

☆ A/V-(으)니까 grammar = (1) because/since ~ express reasons or causes

Usage:
- Express reasons or causes for something = because, since
- (으)니까 is often shortened to -(으)니 without meaning change.

Ngữ pháp A/V-(으)니까 (1):
- Diễn đạt lý do hay nguyên nhân của một sự việc nào đó = bởi vì, vì… nên


Word conversion:
1. Words ending in vowel or ㄹ + 니까:
보다  -- 보니까 ; 오다 -- 오니까
아프다 -- 아프니까 ; 크다 -- 크니까
*살다 -- 사니까  ; *만들다 -- 만드니까

2. Words ending in consonant + 으니까:
먹다 -- 먹으니까 ; 읽다 -- 읽으니까
있다 -- 있으니까 ; 좋다 -- 좋으니까
*듣다 -- 들으니까 ; *덥다 -- 더우니까
*춥다 -- 추우니까 ; 살았으니까 ; 갔으니까

Examples:

1. 길이 막히니까 지히철을 탑시다.
Since the road is jammed, let's take the subway

2. 추우니까 따뜻한 옷을 입으세요.
It’s cold, so please wear warm clothes.

3. 날씨가 시원하니까 기분이 좋아요.
Because the weather is cool, I feel good.

4. 요즘 바쁘니까 다음에 만납시다.
I am busy these days, so let's meet next time.

5. 학교 앞 식당이 맛있으니까 거기로 갈까요?
The restaurant in front of the school is tasty, shall we go there?

6. 내일 발표가 있으니 같이 준비합시다.
Because we have a presentation tomorrow, let's prepare together.
7. 음식 냄새를 맡으니 배가 더 고프네요.
Smelling the food makes me hungry.
8. 오늘은 제가 좀 바쁘니 내일 다시 연락드리겠습니다.
Because I'm a bit busy today, I'll call you back tomorrow.

9. 날씨가 더워서 음식이 쉽게 상하니 가능하면 빨리 드세요.
The food spoils easily because of the hot weather, so eat as soon as possible.

10 . 비가 올 것 같으니 우산을 가지고 가세요.
It looks like it will rain, so take an umbrella.

11. 길이 미끄러우니까 넘어지지 않게 조심하세요.
Because the road is slippery, please be careful not to fall.

12. 리사 씨 생일 선물로 뭐가 좋을까요? - 리사 씨는 독서를 좋아하니 책을 선물하면 좋을 것 같아요.
What will be a good present for Lisa's birthday? - Because Lisa likes to read books, so it will be good to give her a book as a present.
Differences between A/V-아/어서 grammar and A/V-(으)니까 grammar :

1. A/V-(으)니까 can be used with imperative (i.e. -(으)세요, (으)ㄹ까요?) and propositive (i.e. -(으)ㅂ시다) sentences, but A/V-아/어서  can’t be used.

시간이 없으니까 빨리 가세요. (Correct)  
시간이 없어서 빨리 가세요. (Incorrect)
There’s no time,  so go quickly.

배가 고프니까 밥 먹으러 갑시다. (Correct)
배가 고파서 밥 먹으러 갑시다. (Incorrect)
Since I am hungry, let's go to eat.

다리가 아프니까 택시를 탈까요? (Correct)
다리가 아파서 택시를 탈까요? (Incorrect)
My legs are hurt, shall we take a taxi?

2. A/V-(으)니까 can be used with past tense -았/었 or future tense -겠 in the 1st clause, but A/V-아/어서 can’t be used.

한국에서 살았으니까 한국말을 좀 할 수 있어요. (Correct)
한국에서 살았어서 한국말을 좀 할 수 있어요. (Incorrect)
Since I have lived in Korea, I can speak some Korean.

3. A/V-아/어서 can be used with common greeting words such as 반갑다, 고맙다, 감사하다, and 미안하다 but A/V-(으)니까 can’t be used.

만나서 반갑습니다. (Correct)
만나니까 반갑습니다. (Incorrect)
Nice to meet you.


☆V-(으)니까 grammar = (2) when/ do something to discover ~express the result of an action

Usage:
- Express the discovery of fact (2nd clause) as a result of an action (1st clause) = when / to do something to discover
- Only used with verbs
- Past tense -았/었- and future tense -겠- can’t precede the grammar form.

Ngữ pháp A/V-(으)니까 (2):
- Diễn đạt phát hiện của người nói về một điều gì đó (mệnh đề 2) dựa trên kết quả của hành động trước đó (mệnh đề 1) = (khi)... thì thấy rằng
- Động từ đứng trước cấu trúc ngữ pháp mang nghĩa này luôn chia ở thể hiện tại.

Word conversion
Verbs ending in vowel or ㄹ + 니까:
가다 -- 가니까  ; 배우다 -- 배우니까
출장하다 -- 출장하니까 ; 만들다 -- 만드니까

Words ending in consonant + 으니까:
먹다 -- 먹으니까 ; 있다 -- 있으니까
*듣다 -- 들으니까 ; *걷다 -- 걸으니까

Examples:

1. 집에 들어오니까 맛있는 냄새가 나요.
When I arrive home, I smell something tasty.

2. 아침에 일어나니까 선물이 있었어요.
When I woke up in the morning, the gift has already arrived.

3. 집에 오니까 밤 12시였어요.
When I arrived home, it was midnight.

4. 어제 백화점에 가니까 세일을 하고 있었어요.
When I went to the department store yesterday, there were having a sale.

5. 지하철을 타 보니까 빠르고 편해요.
When I take the subway, (I see that) it is fast and convenient.

4 comments:

Unknown said...

감사합니다 🥰

kimphuong said...

Động từ đứng trước cấu trúc ngữ pháp mang nghĩa này luôn chia ở thể hiện tại.
- Past tense -았/었- and future tense -겠- can’t precede the grammar form.
past tense la qua khu ma

Korean Topik said...

ngữ pháp -(으)니까 ko chia ở thể quá khứ và tương lai, tức là luôn chia ở thể hiện tại.

Unknown said...

너무 감사합니다

Powered by Blogger.